Hráč mimo hry
Meniny na web


                
 
HRÁČ MIMO HRY
 
 
1. Hráč je v postavení mimo hry, ak je bližšie k súperovej bránkovej čiare ako lopta, s výnimkou:
a) ak je na vlastnej polovici hracej plochy alebo
b) ak nie je bližšie k súperovej bránkovej čiare ako najmenej dvaja hráči súperovho družstva.
 
 
 
2. Hráča, ktorý je v postavení mimo hry, považuje rozhodca za hráča mimo hry,
ak v okamihu, keď sa niektorý z jeho spoluhráčov dotkne lopty alebo ju zahrá, podľa názoru rozhodcu:
a) ovplyvňuje hru,
b) ovplyvňuje súpera,
c) pokúša sa z toho postavenia získať výhodu.
 
 
3. Rozhodca nepokladá hráča za hráča mimo hry:
a) len preto, že je v postavení mimo hry,
b) ak loptu dostane priamo z kopu od brány, z kopu z rohu alebo z vhadzovania lopty.
 
 
4. Ak rozhodca pokladá hráča za hráča mimo hry, nariadi nepriamy voľný kop, ktorý vykoná
hráč súperovho družstva z miesta, kde bolo pravidlo porušené.
Ak hráč poruší pravidlo v súperovom bránkovom území, voľný kop sa vykoná z ktoréhokoľvek miesta vo vnútri bránkového územia.
 
 

ROZHODNUTIE MEDZINÁRODNÉHO VÝBORU

1.
a) Na posúdenie, či je hráč mimo hry, nie je rozhodujúci okamih, v ktorom hráč loptu dostal,
ale okamih, keď mu loptu spoluhráč prihráva.
Hráč, ktorý nie je v postavení mimo hry v okamihu, keď mu spoluhráč loptu prihráva alebo keď jeho spoluhráč vykoná voľný kop, nebude preto mimo hry ani vtedy, keď počas letu lopty prebehol dopredu.
b) V definícii postavenia mimo hry, výraz “hráč je bližšie k bránkovej čiare súpera“ znamená,
že ktorákoľvek časť jeho hlavy, tela alebo nôh je bližšie k bránkovej čiare súpera ako lopta
a predposledný hráč súpera.
Paže (časť hornej končatiny od pleca až k prstom) sa pri posudzovaní postavenia hráča neberú do úvahy.
c) Hráč, ktorý je v rovnakej vzdialenosti od súperovej bránkovej čiary ako predposledný hráč
alebo ako poslední dvaja hráči súperovho družstva, nie je v postavení mimo hry.

 
2.
Definície podmienok aktívnej účasti v hre sú nasledovné:
a) Hráč ovplyvňuje hru, ak s loptou hrá alebo sa jej dotkne potom, čo sa jej dotkol alebo mu
prihral jeho spoluhráč.

b) Hráč ovplyvňuje súpera,
– ak mu zabráni hrať s loptou alebo mu nedá možnosť hrať s loptou tým, že bráni súperovi
vo výhľade alebo v pohybe,
– ak sa snaží svojimi pohybmi, gestami, podľa názoru rozhodcu, hráča súpera oklamať alebo
rušiť.

c) Hráč v postavení mimo hry získa zo svojho postavenia výhodu, ak hrá s loptou, ktorá sa
k nemu odrazí od bránkovej žrde, brvna alebo od hráča súpera.

 
 

1.
Hráč sa môže v priebehu útočnej akcie svojho družstva ocitnúť v postavení mimo hry
alebo byť mimo hry.

2.
Hráč útočiaceho družstva sa nesmie zdržiavať v blízkosti súperovej brány, aby mohol ľahko dosiahnuť gól.
3.
Rozhodca v prípade tohto porušenia nesmie  hráča napomenúť ani vtedy, keby bol hráč častejšie mimo hry a rozhodca by preto musel hru častejšie prerušovať.
4.
Na posúdenie, či je hráč mimo hry, je rozhodujúci okamih prihrávky od spoluhráča a nie okamih,
keď hráč v postavení mimo hry loptu preberá.

5.
To, že hráč je v postavení mimo hry, nie je ešte dôvod na prerušenie hry.
Rozhodca preruší hru len vtedy, ak hráč v postavení mimo hry je v aktívnej hre
6.
Platí to aj vtedy, keď sa lopta v hre odrazí od rohovej zástavky, od rozhodcu alebo asistenta
rozhodcu stojaceho na hracej ploche k hráčovi, ktorý bol v postavení mimo hry v okamihu,
keď loptu zahral jeho spoluhráč.

7.
 V postavení mimo hry nemôže byť útočiaci hráč, ktorý je v rovnakej vzdialenosti od súperovej
bránkovej čiary ako predposledný hráč brániaceho družstva alebo ako poslední dvaja hráči
brániaceho družstva.

8.
V postavení mimo hry nemôže byť útočiaci hráč, ktorý je v okamihu, keď mu loptu spoluhráč
prihráva, v rovnakej vzdialenosti od súperovej bránkovej čiary ako lopta.

9.
Hráč, ktorý je v postavení mimo hry bokom od útočnej akcie, môže dať rozhodcovi najavo,
že nehodlá do hry zasahovať.
V takom prípade buď zostane na hracej ploche pokojne stáť, alebo ju opustí a zostane pokojne stáť za bránkovou, prípadne postrannou čiarou.
10.
Priestor brány nepatrí k hracej ploche.
Preto nemôže byť v postavení mimo hry hráč útočiaceho družstva, ktorý sa ocitne za bránkovou čiarou, v priestore súperovej brány.
11.
Hráč, ktorý opustil hraciu plochu, aby nebol v postavení mimo hry, nesmie z miesta mimo hracej
plochy rušivo zasahovať do hry, pretože sa to pokladá za nešportové správanie.
Ak rozhodca z tohto dôvodu preruší hru, vinníka napomenie.
Na hru nadviaže rozhodcovskou loptou na mieste, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry, pokiaľ pravidlá nestanovujú inak.
V tejto situácii musí rozhodca prihliadať na výhodu.
12.
Hráč, ktorý opustil hraciu plochu, aby nebol v postavení mimo hry, sa smie znovu vrátiť na hraciu
plochu až po skončení útočnej akcie svojho družstva aj bez súhlasu rozhodcu.
Ak tento hráč nevyčká, kým sa skončí útočná akcia jeho družstva a vstupom na hraciu plochu rušivo
zasiahne do hry, správa sa nešportovo.
Ak rozhodca z tohto dôvodu preruší hru, napomenie vinníka a proti jeho družstvu nariadi nepriamy voľný kop z miesta, na ktorom hráč ovplyvnil hru
13.
Ak hráč brániaceho družstva opustí hraciu plochu s úmyslom vystaviť súpera do postavenia
mimo hry, rozhodca posudzuje hernú situáciu tak, ako keby tento hráč zostal na hracej ploche.
Napomenie ho až po skončení útočnej akcie v čase, keď je lopta mimo hry.

14.
Hráč, ktorý je v postavení mimo hry, nemôže sa sám tohto postavenia zbaviť.
Nesmie do hry zasahovať ani vtedy, keby sa vrátil smerom do vlastnej polovici hracej plochy.
Do hry sa môže zapojiť až vtedy, keď:
a) loptu zahrá súper,
b) súperi zmenia postavenie tak, že pri novom zahratí lopty spoluhráčom nie je tento hráč
bližšie k súperovej bránkovej čiare ako predposledný hráč alebo poslední dvaja hráči súperovho
družstva,

c) sa lopta ocitne bližšie k súperovej bránkovej čiare, než je tento hráč a tam zahrá loptu jeho
spoluhráč.

15.
Vystavovať súpera do postavenia mimo hry je dovolené.
Úspešné je však len vtedy, ak hráči brániaceho družstva zmenia postavenie prv, než súper loptu prihrá.
16.
Asistent rozhodcu upozorňuje zdvihnutím zástavky na to, že hráč je mimo hry.
Rozhodca však sám rozhodne, či je hráč mimo hry a či má preto hru prerušiť.
17.
Posúdiť, či je hráč mimo hry, t.j. či v postavení mimo hry rušivo zasahuje do hry alebo sa pokúša
z tohto postavenia získať výhodu, vyžaduje od rozhodcu nielen znalosť pravidiel, ale aj dokonalú
spoluprácu s asistentmi rozhodcu.

18.
Ak sa hráč brániaceho družstva dopustí zakázaného spôsobu hry alebo iného priestupku
proti súperovi, ktorý je v postavení mimo hry, rozhodca musí za takýto priestupok nariadiť
príslušný kop. 
TOPlist