Zakázaná hra a nešportové správani
Meniny na web


                
 
ZAKÁZANÁ HRA A NEŠPORTOVÉ SPRÁVANIE

A. Priamy voľný kop
 
Rozhodca nariadi priamy voľný kop proti družstvu, ktorého hráč sa dopustí jedného z týchto šiestich priestupkov - pričom je považovaný rozhodcom za nedbanlivý, bezohľadný alebo vykonaný neprimeranou silou:
 
a) kopne alebo sa pokúša kopnúť súpera,
b) podrazí súpera,
c) skočí na súpera,
d) vrazí do súpera,
e) udrie prípadne sa pokúsi udrieť súpera,
f) sotí súpera,
 g) pri odoberaní lopty nedovolene zasiahne telom súpera, skôr ako zahrá loptou,
h) drží súpera,
ch) pľuvne na súpera,
i) hrá úmyselne rukou .
Nevzťahuje sa to na brankára v jeho vlastnom pokutovom území.

Priamy voľný kop vykoná hráč súperovho družstva z miesta, kde sa priestupok stal.
Ak sa hráč dopustí priestupku v súperovom bránkovom území, smie sa voľný kop vykonať z ľubovoľného miesta vo vnútri bránkového územia.
Ak sa hráč brániaceho družstva dopustí jedného z uvedených priestupkov vo vlastnom pokutovom území, musí byť jeho družstvo potrestané pokutovým kopom.
Pokutový kop rozhodca musí nariadiť bez ohľadu na to, kde je práve lopta, ak v okamihu priestupku bola v hre a ak sa priestupok stal v pokutovom území previnivšieho sa družstva.
 
 
B. Nepriamy voľný kop

Rozhodca nariadi nepriamy voľný kop proti družstvu, ktorého hráč sa dopustí jedného
z týchto priestupkov:

1.
zahrá spôsobom, ktorý je podľa názoru rozhodcu nebezpečný,
2.
vrazí do súpera síce dovoleným spôsobom, t.j. ramenom, ale v čase, keď nie je lopta
v ich bezprostrednej blízkosti a keď sa vlastne nesnaží s loptou hrať,

3.
bráni súperovi v hre, t.j. prebehne medzi súperom a loptou, alebo mu nastavením tela prekáža, pričom sám nechce s loptou hrať,
4.
vrazí do brankára s výnimkou prípadu, ak brankár:
 
a) drží loptu,
  b) bráni súperovi v hre,
  c) opustí vlastné bránkové územie,

5.
ak brankár vo vlastnom pokutovom území:
 
a) drží loptu v rukách viac ako 6 sekúnd, od okamihu, kedy ju má pod kontrolou až dovtedy, ako ju akýmkoľvek spôsobom uviedol opäť do hry
alebo
  b) keď sa v priebehu 6 sekúnd lopty zbaví a potom sa lopty rukou znova dotkne skôr,
ako s ňou zahrá spoluhráč mimo pokutového územia alebo hráč súperovho družstva buď vo vnútri alebo mimo pokutového územia,

alebo
 
c) sa dotkne lopty rukami potom, keď mu ju prihrá spoluhráč nohou prípadne nohami,
alebo
 
d) sa dotkne lopty rukami potom, keď mu ju prihrá spoluhráč priamo z vhadzovania spoza postrannej čiary
alebo
 
e) podľa názoru rozhodcu taktizuje spôsobom, smerujúcim výhradne k zdržiavaniu hry a tak premárňuje čas, aby jeho družstvo získalo nešportovú výhodu.

6.
Dopustí sa priestupku, za ktorý rozhodca hráča napomenie alebo vylúči z hry
  Nepriamy voľný kop vykoná hráč súperovho družstva z miesta, kde sa priestupok stal.
 
 


C. Rozhodca hráča napomenie tak, že mu ukáže žltú kartu, ak hráč: 

j) bez predchádzajúceho súhlasu rozhodcu,
– po začiatku hry vstúpil na hraciu plochu, aby svoje družstvo doplnil, alebo sa do družstva vrátil,
  alebo
– počas hry úmyselne opustil hraciu plochu.

Ak rozhodca preruší hru, aby hráča napomenul, nariadi nepriamy voľný kop.
Vykoná ho hráč súperovho družstva z miesta, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry.
 Ak sa však hráč dopustil aj ťažšieho priestupku, musí byť potrestaný podľa príslušného ustanovenia pravidiel.


k) sústavne porušuje pravidlá,
l) slovami, posunkami alebo gestami, prejavuje nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu,
m) správa sa nešportovo,
n) zdržiava opätovné nadviazanie na hru
o) nerešpektuje predpísanú vzdialenosť pri opätovnom nadviazaní na hru kopom z rohu, voľným kopom alebo vhadzovaním lopty.
Rozhodca napomenie striedaného alebo striedajúceho hráča tak, že mu ukáže
žltú kartu, ak:

– sa správa nešportovo,
– slovom alebo akciou protestuje proti rozhodnutiu rozhodcu,
– zdržiava znovu nadviazanie na hru.
 
 
D. Rozhodca vylúči hráča, striedaného alebo striedajúceho hráča z hry tak, že mu ukáže červenú kartu, ak hráč podľa názoru rozhodcu:
p) správa sa hrubo nešportovo,
r) hrá surovo,
s) použije pohoršujúce, urážlivé alebo ponižujúce výroky alebo gestá,
t) v tom istom zápase bol druhýkrát napomínaný,
u) úmyselnou hrou rukou zmarí súperovi jasnú gólovú príležitosť - neplatí pre brankára v jeho vlastnom pokutovom území,
v) opľuje súpera alebo inú osobu,
x) zabráni súperovmu družstvu dosiahnuť gól zakázanou hrou, za čo môže byť nariadený priamy voľný kop alebo pokutový kop.

Hráč, striedaný alebo striedajúci hráč, ktorý bol vylúčený z hry červenou kartou, musí
opustiť hraciu plochu, hráčsku lavičku a ohraničený priestor ihriska.

Ak rozhodca preruší hru, aby hráča vylúčil z hry pre hrubé nešportové správanie a hráč sa pritom nedopustil ďalšieho porušenia pravidiel, nariadi nepriamy voľný kop.
Nepriamy voľný kop vykoná hráč súperovho družstva z miesta, kde sa priestupok stal.
 
 
 
 
ROZHODNUTIE MEDZINÁRODNÉHO VÝBORU

1.
Ak brankár vo vlastnom pokutovom území hodí do súpera loptu (udretie súpera)
alebo do súpera vrazí s loptou, ktorú drží v ruke, rozhodca musí nariadiť pokutový kop.
 
2.
Ak sa hráč oprie o ramená spoluhráča, ktorý stojí pred ním, aby potom zahral loptu hlavou, rozhodca hru preruší.
Vinníka napomenie za nešportové správanie a proti jeho družstvu nariadi nepriamy voľný kop.
 
3.
Ak sa hráč hodlá v priebehu hry vrátiť na hraciu plochu spoza postrannej čiary, je povinný ohlásiť sa u rozhodcu. Rozhodca zreteľným pohybom ruky dá súhlas hráčovi na vstup na hraciu plochu. Nie je nevyhnutné, aby rozhodca vyčkal na prerušenie hry. Len on však má právo určiť okamih, kedy dá hráčovi súhlas na vstup na hraciu plochu.
 
 
 
4.
Rozhodcu, aby napomenul hráča nemusí prerušiť hru.
Rozhodca smie podľa vlastnej úvahy uplatniť výhodu v hre. Ak poskytne výhodu v hre, vinníka napomenie pri najbližšom prerušení hry.
 
5.
Ak hráč kryje z taktických dôvodov loptu, ktorá je v jeho bezprostrednej blízkosti tak, že sa jej nedotýka a robí to preto, aby zabránil súperovi hrať s loptou, bráni mu tým v hre. Súper smie do neho vraziť dovoleným spôsobom.
 
6.
Rozhodca musí hráča napomenúť za nešportové správanie a nariadiť proti jeho družstvu nepriamy voľný kop, ak ten
– rozťahuje ruky
 alebo
– poskakuje z boka na bok 
alebo
– pohybuje rukami, s úmyslom brániť súperovi v hre a prinútiť ho zmeniť smer pohybu, pričom sa ho nedotkne telom.

7.
Ak hráč bráni brankárovi v hre a zámerne mu prekáža rozohrať loptu, rozhodca nariadi proti jeho družstvu nepriamy voľný kop.
8.
Ak hráč po nariadení voľného kopu prudko protestuje tým, že voči rozhodcovi použije hanlivé, či vulgárne výrazy alebo gestá a rozhodca ho za to vylúči z hry, voľný kop sa vykoná až vtedy, keď vinník opustí hraciu plochu.
9.
Priestupku sa dopúšťa každý hráč, ktorý sa na hracej ploche alebo mimo nej správa nešportovo, či hrubo voči súperovi, ale aj spoluhráčovi, rozhodcovi, asistentovi rozhodcu, náhradnému rozhodcovi alebo inej osobe, prípadne použije urážlivé či hanlivé výroky alebo gestá.
Rozhodca takéhoto hráča potrestá podľa povahy viny.
Žltá a červená karta môže byť udelená iba hráčovi a náhradníkovi, ktorý je uvedený v zápise o stretnutí.
10.
Brankár sa dopúšťa nešportového správania, ak podľa názoru rozhodcu leží na lopte alebo drží loptu vo svojich rukách dlhšie ako 6 sekúnd.
Rozhodca musí brankára napomenúť a nariadiť v prospech súperovho družstva nepriamy voľný kop.
11.
Pľuvanie na rozhodcu, asistenta rozhodcu, náhradného rozhodcu alebo inú osobu, prípadne podobné neslušné správanie, sa pokladá za hrubé nešportové správanie
12.
Ak rozhodca hodlá hráča napomenúť a ten sa skôr, než sa tak stane, dopustí ďalšieho priestupku, za ktorý by mal byť napomenutý, rozhodca musí tohto hráča vylúčiť z hry.
13.
Hráč útočiaci na súperovu bránu má, podľa názoru rozhodcu, očividnú možnosť dosiahnuť gól. Je zastavený súperom nedovoleným spôsobom, t.j. takým porušením pravidiel, ktoré sa trestá priamym voľným kopom (alebo pokutovým kopom), čím sa zmarí gólová šanca útočiaceho družstva. V tomto prípade hráč, ktorý sa previnil, bude vylúčený z hry pre hrubé nešportové správanie.
14.
Ak, podľa názoru rozhodcu, hráč - s výnimkou brankára, vo vlastnom pokutovom území úmyselnou hrou rukou zmarí súperovi jasnú gólovú príležitosť, bude vylúčený z hry, pre hrubé nešportové správanie.
15.
Medzinárodný výbor je toho názoru, že:
Brankár má loptu pod kontrolou, ak ju zadrží dotykom jednej ruky či oboch rúk, jednej paže, či oboch paží alebo ich častí.
Ak brankár dá lopte iný smer, aby ju mal pod kontrolou, považuje sa to rovnako za držanie lopty.
Ak sa ale, podľa názoru rozhodcu, lopta len náhodne odrazila od rúk brankára, napríklad, keď sa brankár pokúšal loptu chytiť, potom sa to nepokladá za prípad, keď mal brankár loptu pod kontrolou.
16.
Hráčovi je dovolené prihrať loptu svojmu brankárovi hlavou, hruďou, kolenom atď., no brankár sa jej nesmie dotknúť rukami
17.
Zakázaná hra - kopnutie, podrazenie, ktorá ohrozuje bezpečnosť a zdravie súpera,
je posudzovaná ako surová hra a musí byť potrestaná priamym voľným kopom,
prípadne pokutovým kopom a vylúčením hráča z hry.
18.
Akékoľvek simulovanie, ktorého sa hráč dopustí na ktoromkoľvek mieste hracej plochy, s úmyslom oklamať rozhodcu, musí byť potrestané ako nešportové správanie.
19.
Hráč, ktorý si pri oslave dosiahnutia gólu vyzlečie dres alebo si ho pretiahne cez hlavu, musí byť napomenutý za nešportové správanie.


1. Boj o loptu môže byť tvrdý, ale musí byť čistý a bez zákerností.
Hráč musí dbať jednak na vlastnú bezpečnosť a jednak na bezpečnosť ostatných hráčov.


2. Štyri druhy previnení:
a.) zakázané spôsoby hry, za ktoré rozhodca nariaďuje priamy voľný kop prípadne pokutový kop,
b.) nebezpečnú hru a priestupky technického charakteru, za ktoré rozhodca nariaďuje nepriamy voľný kop,
c.) priestupky, za ktoré rozhodca hráča napomína,
d.) priestupky, za ktoré rozhodca hráča vylučuje z hry.

3. a.) Priamy voľný kop, nepriamy voľný kop alebo pokutový kop rozhodca nariadi jedine vtedy, ak sa hráč dopustí priestupku na hracej ploche, keď je lopta v hre.
 
b.) Za priestupok, ktorého sa hráč dopustí mimo hracej plochy v čase, keď je lopta v hre, rozhodca vinníka napomenie alebo vylúči z hry.
Ak rozhodca preto preruší hru, nadviaže na ňu, nadviaže na ňu rozhodcovskou loptou na mieste, kde bola lopta v okamihu prerušenia hry, pokiaľ pravidlá nestanovujú inak.
  c.) Za priestupok, ktorého sa hráč dopustí na hracej ploche alebo mimo nej, keď bola lopta mimo hry, rozhodca vinníka napomenie, prípadne vylúči z hry.
V hre sa potom pokračuje spôsobom, zodpovedajúcim dôvodu, pre ktorý bola hra prerušená.


4. Rozhodca smie priamy voľný kop alebo pokutový kop nariadiť za priestupky, 
i zákrok z nedbanlivosti alebo nedostatočnej predvídavosti následkov v boji o loptu, napríklad, keď hráč urobí tzv. „nožničky“ a kopne pritom súpera.

5. Miesto priestupku
 
a) Pri úmyselnej hre rukou sa za miesto priestupku pokladá to miesto na hracej ploche, kde sa hráč alebo brankár mimo vlastného pokutového územia, dotkne lopty rukou.
Ak sa hráč brániaceho družstva, ktorý stojí mimo pokutového územia - s výnimkou brankára, úmyselne dotkne rukou lopty, ktorá je v jeho pokutovom území, rozhodca nariadi proti brániacemu družstvu pokutový kop.

 
b) Pri priestupkoch na dotyk, pri ktorých sa hráč stretne so súperom - napríklad udretie, kopnutie, nastavenie nohy, sa za miesto priestupku pokladá to, kde nastal kontakt so súperom.
Napríklad, ak hráč brániaceho družstva, ktorý stojí vo vlastnom pokutovom území, kopne súpera stojaceho mimo pokutového územia, rozhodca nariadi proti brániacemu družstvu priamy voľný kop. 
So súperom vo vnútri pokutového územia rozhodca nariadi pokutový kop.

  c)
Pri priestupkoch na vzdialenosť - hodenie kameňom, loptou, sa za miesto
priestupku pokladá to, odkiaľ bola lopta alebo iný predmet hodený.
Ak brankár, stojaci vo vlastnom pokutovom území, keď je lopta v hre, zasiahne prudko hodenou loptou súpera, ktorý stojí mimo pokutového územia, rozhodca nariadi proti jeho družstvu pokutový kop.
Rozhodca je s konečnou platnosťou oprávnený určiť miesto priestupku. Z toho vyplýva i rozdielny spôsob nadviazania na hru - priamy voľný kop alebo pokutový kop.

6. Ak pravidlá porušia súčasne hráči obidvoch družstiev, rozhodca potrestá kopom to družstvo, ktorého hráč sa dopustil ťažšieho priestupku.
Ak sa dopustia obaja rovnakého priestupku a rozhodca hru preruší, potom na ňu nadviaže rozhodcovskou loptou, ktorú vhodí v mieste, kde sa lopta nachádzala v momente prerušenia hry
7. Ak rozhodca vylúči hráča z hry za druhý priestupok, ktorý sa trestá napomenutím, ukáže mu najskôr žltú kartu a vzápätí červenú kartu, aby bolo všetkým jasné, že hráč je vylúčený po druhej žltej karte.

 
a) Kopnutie súpera alebo pokus o kopnutie
Každé kopnutie alebo pokus o kopnutie súpera, aj vtedy, keď k nemu dôjde v boji o loptu, rozhodca musí potrestať.
Za kopnutie sa pokladá i úder kolenom.
Za kopnutie pokladáme i takzvaný šľapák,
t.j. nastavenie nohy proti nohe súpera, ktorý má loptu, pričom tento šľapák smeruje priamo na súperovu nohu.
 
b) Podrazenie súpera
Pod podrazením súpera sa rozumie nastavenie nohy súperovi alebo zahákovanie nohy súperovi, v snahe spôsobiť mu pád.
Súperovi možno nastaviť nohu zboku aj zozadu.
Ak sa hráč zohne za súperom alebo pred ním v snahe spôsobiť mu pád (tzv. stolička), pokladá sa to za zakázaný spôsob hry.
Tento zákrok je osobitne nebezpečný, ak sa použije proti hráčovi vo výskoku, najmä však proti brankárovi.

c) Skočenie na súpera:

1.výskok hráča smerom proti súperovi,
2.výskok hráča zozadu na súpera i vtedy, keď hráč pritom upaží, aby zdôraznil, že pri výskoku nepoužíva ruky,
3.skok hráča smerom proti súperovi na loptu, keď s ňou súper hrá.
Od zakázaného skočenia na súpera musí rozhodca rozlišovať prípady, keď hráč vyskočí, aby zasiahol loptu a potom sa dotkne súpera alebo na neho spadne.
V takomto prípade hráč pravidlá neporušuje.

d) Vrazenie do súpera
V boji o loptu je dovolené uplatniť telesnú silu.
Preto sa do súpera smie vraziť dovoleným spôsobom.
To znamená, že:
- hráč vrazí do súpera len v bezprostrednej blízkosti lopty a len preto, aby získal loptu.
Pod bezprostrednou blízkosťou sa rozumie vzdialenosť, ktorá nepresahuje 2 m,
- hráč vrazí ramenom do ramena súpera, pričom musí mať ruku na strane vrážajúceho ramena pri tele.
Ramenom sa u vrážajúceho hráča rozumie časť paže od pleca po lakeť a u súpera okrem
toho aj časť hrudníka a lopatky,
- vrážajúci hráč a súper sú v rovnakej výške, t.j. buď sa obidvaja dotýkajú aspoň jednou nohou zeme, alebo sú obidvaja vo výskoku,
- hráč nevrazí do súpera ani prudko, ani nebezpečne.
--Ak vráža hráč do súpera preto, aby poskytol výhodu svojmu spoluhráčovi, porušuje pravidlo
--
--Ak sa hráč rozbehne proti súperovi a celou silou do neho vrazí, pokladá sa to za nebezpečné vrazenie--
--Ak hráč vrazí súperovi do hrudníka alebo do chrbta ramenom, pokladá sa to za nebezpečné vrazenie--
--Ak hráč vrazí do súpera v snahe zraziť ho na zem, pokladá sa to za nebezpečné vrazenie
--
--Ak hráč, ktorý vráža do súpera, nemá pri tele pažu, ktorej ramenom vráža do súpera, pokladá sa jeho zákrok za sotenie súpera--
--Ak sa hráč obráti čelom k vlastnej bráne alebo chrbtom k súperovej preto, aby sa
súper nedostal k lopte, smie do neho súper vraziť aj zozadu, no iba ramenom a len do súperovej lopatky
--
--Vrazenie zozadu nesmie byť ani prudké ani nebezpečné--
--Ak však hráč nebráni súperovi v hre, nesmie súper do neho zozadu vraziť--

e) Udretie alebo pokus o udretie súpera
Ak hráč udrie súpera rukou, pokladá sa to za hrubé násilie.
Súpera možno udrieť nielen rukou, ale aj hlavou.
Ak brankár alebo hráč drží loptu v ruke a udrie súpera loptou, respektíve, ak brankár, či hráč hodí loptu, kameň, prípadne iný predmet do súpera, pokladá sa to za udretie alebo za pokus o udretie.

f) Sotenie
Pod sotením rozumieme odsotenie súpera a to nielen rukou, pažou či lakťom, ale aj inou časťou tela.
Napríklad stehnom alebo zadnou časťou tela.
Rozhodujúca nie je prudkosť sotenia.
Často totiž stačí súpera ľahko sotiť, aby sa mu zabránilo hrať s loptou.

g) Pri odoberaní lopty nedovolene zasiahne telom súpera, skôr ako
zahrá loptou
Dovolene možno odoberať loptu spredu, z boku i zozadu.
Pri vypichovaní lopty sklzom k nohám súpera, ktorý má loptu, pravidlo nie je porušené, ak hráč zasiahne sklzom loptu a až potom súper padne cez nohu, ktorou sa vypichujúci
hráč dotkol lopty.
Ak pri odoberaní lopty hráč zasiahne súpera prv, ako zahrá loptou, potom sa to pokladá za zakázaný spôsob hry
 
h) Držanie súpera
Pod držaním sa rozumie nielen držanie rukou, ale ktoroukoľvek časťou tela - stehnom prípadne zadnou časťou tela.
Ak drží hráč súpera za výstroj, za ruku alebo za ktorúkoľvek inú
časť tela, prípadne ak sa hráč dotkne upaženou rukou súpera a pritom mu bráni vo voľnom pohybe, pokladá sa to za držanie súpera.
Za držanie súpera sa pokladá i to, ak hráč vyskočí za loptou a pri výskoku sa opiera o súpera rukou.
 
 
ch) Opľutie súpera
Ak pľuvne hráč na súpera, rozhodca preruší hru.
Vinníka vylúči z hry a nariadi v prospech súperovho družstva priamy voľný kop.
Ak sa hráč dopustí tohto priestupku vo vlastnom pokutovom území,
rozhodca nariadi pokutový kop a vinníka vylúči z hry.
Predpokladom však je, že priestupok videl niektorý z rozhodcov stretnutia.
Pľutie na súpera je priestupok na vzdialenosť.
Miesto priestupku je tam, kde sa v okamihu priestupku nachádzal vinník.
 
i) Úmyselná hra rukou
--Za nedovolený sa pokladá taký spôsob hry, pri ktorom sa hráč úmyselne dotkne lopty rukou, t.j. celou pažou od pleca až k prstom.
--Ak hráč rozťahuje ruky, aby napríklad súperovi zmenšil strelecký uhol a pritom lopta zasiahne jeho ruku, pokladá sa to za úmyselnú hru rukou.
--Ak sa hráči v múre zavesia do seba rukami a ak lopta po vykonaní nariadeného kopu zasiahne ruku jedného z týchto hráčov, pokladá sa to za úmyselnú hru rukou.
--Ak hráč zahrá loptu úmyselne rukou, aby tým súperovi zmaril sľubne sa
rozvíjajúcu útočnú akciu, je to nielen nedovolený spôsob hry, ale aj prejav nešportového správania.
Preto rozhodca vinníka napomenie a proti jeho družstvu nariadi priamy voľný kop prípadne pokutový kop.
--Ak hráč zahrá loptu úmyselne rukou a tak zmarí jeho jasnú gólovú príležitosť, je to nielen nedovolený spôsob hry, ale aj prejav hrubého nešportového správania.
Preto rozhodca vinníka vylúči z hry a proti jeho družstvu nariadi pokutový kop, prípadne priamy voľný kop, ak dôjde k priestupku mimo pokutového územia.
--Za nedovolené nemožno pokladať také hranie rukou, pri ktorom
si hráč podvedomým pohybom ruky chráni niektorú chúlostivú časť tela proti prudko kopnutej lopte, pričom mu lopta dopadne na ruku.
--Ak sa padajúci hráč nechtiac dotkne lopty rukou alebo ak si hráč pri odkope nastrelí ruku loptou, nepokladá sa to za úmyselné hranie rukou.
--Ak je lopta nastrelená na ruku, nemožno to považovať za úmyselné hranie lopty rukou.

 
 
1. Nebezpečná hra
a) Za nebezpečnú hru sa pokladá taká hra, pri ktorej hráč ohrozuje bezpečnosť súpera, spoluhráča prípadne i svoju vlastnú.
Hráč hrá nebezpečne:
- ak sa snaží zasiahnuť loptu nohou na úrovni trupu alebo hlavy súpera, ktorý je v bezprostrednej blízkosti lopty - takzvaná vysoká noha,
- ak robí “nožničky” smerom na hráča, ktorý je v bezprostrednej blízkosti lopty,
- ak vo výskoku vysunie nohu alebo koleno smerom proti súperovi, ktorý je v bezprostrednej blízkosti lopty, ale vysunutou nohou alebo kolenom súpera nezasiahne,
- ak nastaví nohu proti nohe súpera, ktorý má loptu, pričom tento takzvaný šľapák smeruje na súperovú nohu cez loptu,
- ak zdvihne zbytočne vysoko nohu alebo koleno v blízkosti súpera, ktorý je v bezprostrednej blízkosti lopty, čím prekáža súperovi, aby sa dostal k lopte,
- ak sa pri útoku snaží vykopnúť loptu z rúk stojaceho alebo ležiaceho súperovho brankára.

b)Nebezpečnou hrou voči vlastnej osobe hráč vlastne ohrozuje seba, jeho konanie je však v rozpore s pravidlami, pretože súperovi berie možnosť hrať s loptou.
Za nebezpečnú hru voči vlastnej osobe sa pokladá:
- ak hráč sa snaží hrať alebo hrá hlavou pod úrovňou pásu stojaceho súpera vtedy, keď hrá súper nohou,
- ak ide hráč za loptou hlavou vtedy, keď ide súper za loptou regulárne nohou.

Za nebezpečnú hru voči vlastnej osobe sa pokladá taká hra, pri ktorej sa brankár vrhá za loptou v spletitej a nebezpečnej situácii.
Taký zákrok však zodpovedá vžitému spôsobu hry brankára a preto sa netrestá.
Treba však presne rozlišovať nebezpečné spôsoby hry brankára voči vlastnej osobe od nebezpečných zákrokov brankára voči súperovi.

2. Dovolené vrazenie do súpera v čase, keď lopta nie je v bezprostrednej blízkosti napadnutého hráča.
Ak hráč vrazí do súpera dovoleným spôsobom,
- ale v čase, keď nie je lopta v ich bezprostrednej blízkosti-
alebo
- keď sa ten skutočne nesnaží hrať s loptou-
je to porušenie pravidla.

3. Bránenie súperovi v hre
Za bránenie súperovi v hre sa pokladá taká činnosť, ak hráč, i brankár, telom prekáža
súperovi vo voľnom pohybe tým, že ho zastaví alebo ho núti spomaliť pohyb, prípadne zmeniť smer pohybu.
Pritom nemusí dôjsť k vzájomnému dotyku hráčov.
Hráč brániaci dovoleným spôsobom súperovi v hre sa musí snažiť s loptou skutočne hrať
alebo aspoň mať loptu pod kontrolou, t.j. v bezprostrednej blízkosti.
Nesmie sa zohnúť, paže musí mať pri tele a tvárou i telom musí byť obrátený k lopte, nie k súperovi.
Ak hráč prebieha medzi súperom a loptou bez snahy zmocniť sa lopty, alebo ak sa nesnaží hrať s loptou, ktorá je v jeho bezprostrednej blízkosti, bráni súperovi v hre.
Ak hráč prihral loptu spoluhráčovi, i brankárovi a ak potom prekáža súperovi v tom, aby sa dostal k lopte, pokladá sa to za nedovolené bránenie v hre.
Ak sa hráč brániaceho družstva obráti čelom k vlastnému brankárovi, ktorý má loptu, pričom nebráni súperovi v hre a nezasahuje súperovi do akcie, neporušuje pravidlo.
Ak súper bráni brankárovi v hre, keď brankár vyráža loptu alebo ju chytá, prípadne keď lopta nie je v bezprostrednej blízkosti, porušuje pravidlo.
Hráč, ktorý aktívne prekáža súperovmu brankárovi v úsilí uviesť loptu do hry v súlade s pravidlom, sa dopúšťa priestupku.
Hráč však neporušuje pravidlo, ak sa v tomto prípade len postaví pred brankára, brankár má totiž možnosť loptu vyhodiť.

4. Vrazenie do brankára
Osobitnú ochranu proti vrážaniu dostáva brankár vo vlastnom bránkovom území.
Súper smie do neho dovoleným spôsobom vraziť len vtedy, ak brankár drží loptu alebo ak bráni súperovi v hre.
Vrazenie do brankára v jeho vlastnom bránkovom území v čase, keď loptu vyráža alebo chytá, prípadne, keď lopta nie je v bezprostrednej blízkosti, je porušením pravidla. Mimo vlastného bránkového územia sa brankár pokladá za hráča z poľa.
Súper vtedy môže do neho vrážať dovoleným spôsobom.

5. Nesenie lopty brankárom
a) Brankár má loptu pod kontrolou, keď stojí pevne na nohách a loptu má v rukách. Brankár má loptu pod kontrolou i vtedy, keď ju dotykom jednej alebo oboch rúk, jednej paže, oboch paží alebo ich častí zadrží, či jej dá iný smer.
Ak ale podľa názoru rozhodcu ide o náhodne odrazenú alebo nastrelenú loptu, potom sa nepovažuje takýto prípad za to, že brankár mal loptu pod kontrolou.
b) Ak má brankár vo vlastnom pokutovom území loptu pod kontrolou, môže v priebehu najviac 6 sekúnd urobiť s ňou ľubovoľný počet krokov, držať ju v rukách, udrieť s ňou o zem alebo vyhodiť ju do vzduchu a zasa chytiť.
c) V priebehu 6 sekúnd sa musí brankár lopty zbaviť alebo hrať loptu nohou. V prípade, že hrá loptu nohou, nesmie ju opäť vziať do rúk skôr, než sa jej dotkne spoluhráč mimo pokutového územia alebo hráč súpera kdekoľvek na hracej ploche.

6. Prihrávka brankárovi
Ak spoluhráč úmyselne prihrá loptu nohou svojmu brankárovi, v snahe premárňovať hrací čas, nesmie sa brankár dotknúť lopty rukami.
Ak sa brankár, napriek tomu dotkne lopty rukami, rozhodca hru preruší a nariadi nepriamy voľný kop z miesta, kde sa priestupok stal.
Slovo prihrá sa týka jedine tých herných situácií, pri ktorých spoluhráč zahrá loptu nohou alebo nohami.
Pod nohou sa pri uplatňovaní tejto časti pravidla rozumie časť nohy od členka dolu.
To isté platí, ak sa brankár vo vlastnom pokutovom území dotkne lopty rukou potom, keď mu ju prihrá spoluhráč priamo z vhadzovania spoza postrannej čiary.

7. Zdržiavanie hry brankárom
Rozhodca zakročí vo všetkých prípadoch, keď podľa jeho názoru, hráč alebo brankár zdržiava hru a premárňuje čas, aby jeho družstvo získalo nešportovú výhodu.
Brankár premárňuje čas, ak napríklad:
- dlho drží loptu v rukách, otáľa pri rozohraní lopty alebo zostane neúmerne dlho ležať na lopte - rozhodca pripustí najviac 6 sekúnd
- niekoľkokrát si bezprostredne prihráva loptu so svojím spoluhráčom alebo so spoluhráčmi, so zjavnou snahou zdržiavať hru.

Rozhodca musí preukázať odvahu postupovať proti takémuto zdržiavaniu, avšak predtým má preventívne naznačiť zreteľným gestom rukou, aby brankár okamžite loptu odohral.

 
 

Napomenutie hráča má byť trestom.
Preto rozhodca nenapomína hráča za bezvýznamné priestupky.
V pravidlách sa na niekoľkých miestach uvádza, kedy musí byť hráč napomínaný.
Jeden z dôvodov, pre ktorý rozhodca hráča napomína, je nešportové správanie.
Hráč sa správa nešportovo, ak napríklad:
– vykoná ktorýkoľvek kop nesprávne,
– odkopne alebo odnesie loptu, pripravenú na vykonanie kopu,
– odkopne loptu mimo hracej plochy, zdržiava vykonanie kopu alebo iným spôsobom premárňuje hrací čas,
– zadrží loptu alebo sa ju pokúša zadržať, prípadne zmeniť smer jej pohybu hodením nejakého predmetu,
– pri vykonávaní ktoréhokoľvek voľného kopu premárňuje hrací čas tým, že sa postaví
pred loptu,

– pri vykonávaní ktoréhokoľvek kopu alebo vhadzovaní, ruší súpera vykonávajúceho kop, prípadne vhadzujúceho loptu tým, že poskakuje, nevhodne gestikuluje, pobehuje, pokrikuje alebo stojí bližšie ako 2 m od vhadzujúceho súpera,
– pri vykonávaní ktoréhokoľvek voľného kopu predčasne vybehne z múru brániacich hráčov,
– na hracej ploche nevhodne pokrikuje alebo sa snaží pokrikom súpera zmiasť,
– ak brankár odmietne pri pokutovom kope, vykonávanom proti jeho družstvu, zaujať miesto na bránkovej čiare medzi bránkovými žrďami alebo sa zdráha chytať,
– predstiera zranenie,
– v priebehu stretnutia nešportovo poškodí loptu, bránu alebo zástavku vyznačujúcu hraciu plochu,
– zmarí súperovi sľubne sa rozvíjajúcu útočnú - napríklad tým, že loptu zahrá úmyselne rukou, drží súpera, sotí ho alebo mu spôsobí pád...
– žongluje s loptou nohou preto, aby ju mohol vzápätí prihrať hlavou, hruďou, kolenom
vlastnému brankárovi a tým mu umožnil chytiť loptu do rúk,

– po dosiahnutí gólu si vyzlečie dres (tričko) alebo si zakryje hlavu dresom.

Rozhodca vylúči hráča z hry za priestupok, keď usúdi, že napomenutie by nebolo adekvátnym trestom.
Hráč môže byť vylúčený z hry aj vtedy, keď predtým nebol napomenutý.
Rozhodujúca je závažnosť priestupku.
Za hrubé nešportové správanie, za surovú hru alebo vtedy, keď sa hráč
snaží súperovi ublížiť na zdraví, rozhodca vylúči vinníka z hry.
Udretie alebo kopnutie spoluhráča je prejavom hrubého nešportového správania.
Dôvodom na vylúčenie hráča z hry je napríklad to, ak hráč:
– po napomenutí znova sa dopustí priestupku, za ktorý by mal byť napomenutý,
– svojvoľne, bez vedomia rozhodcu, opustí hraciu plochu, aby tým demonštroval nespokojnosť s rozhodnutím rozhodcu, nespokojnosť s hrou spoluhráčov a neuposlúchne výzvu rozhodcu na návrat,
– na hracej ploche alebo mimo nej sa dopustí voči súperovi prípadne spoluhráčovi priestupku alebo činu, ktorý je podľa názoru rozhodcu surový, prípadne zdraviu nebezpečný,
– správa sa hrubo nešportovo, napríklad dopustí sa urážlivého, vulgárneho, rasistického, prípadne iného ponižujúceho výroku, posunku, gesta alebo iného činu voči rozhodcom, súperovi, spoluhráčovi, prípadne voči iným osobám.

Za prejav hrubého nešportového správania sa rovnako pokladá
– zmarenie jasnej gólovej príležitosti nedovoleným spôsobom,
alebo
– zakázané kopnutie súpera, pričom previnilý hráč sotva môže pri tomto zákroku hrať s loptou
alebo
-sa pri ňom vôbec nepokúša hrať s loptou.
Vylúčený hráč, musí opustiť hraciu plochu, technickú zónu a ohraničený priestor ihriska. Ak sa to zdráha vykonať, rozhodca určí kapitánovi jeho družstva na to primeraný čas. Keď po uplynutí tohto času tento priestor odmietne opustiť, rozhodca má právo stretnutie predčasne skončiť.

 
TOPlist