asistent rozhodcu
Meniny na web


                
 

Na každé stretnutie sa určujú dvaja asistenti rozhodcu.
Ich úlohou je signalizovať:
 
a) že je lopta mimo hry
 
b) či sa má vykonať kop od brány, kop z rohu alebo, ktoré z družstiev je oprávnené
vhadzovať loptu
 
c) že je hráč mimo hry

d) priestupky hráčov alebo udalosti (napríklad vstup diváka na hraciu plochu), o ktorých
sú presvedčení, že ich rozhodca nemohol vidieť

e) pripravené striedanie

f) priestupky hráčov a porušenia pravidiel, ku ktorým došlo v pokutovom území,
ak asistent rozhodcu je k miestu priestupku bližšie ako rozhodca alebo má lepší prehľad

g) či sa po vykonaní pokutového kopu brankár pohol smerom dopredu skôr, než bolo do lopty kopnuté alebo, či lopta prešla úplne brankárovu čiaru. Pritom však nesmú narúšať rozhodnutie rozhodcu.
Okrem toho majú asistenti rozhodcu pomáhať rozhodcovi viesť stretnutie v súlade s pravidlami. Rozhodca má právo zbaviť asistenta rozhodcu funkcie, ak sa nevhodne mieša do jeho výkonu alebo sa nevhodne správa. V takom prípade určí za neho náhradníka a prípad oznámi príslušnému
riadiacemu orgánu.
Klub, na ktorého ihrisku sa stretnutie koná, je povinný poskytnúť asistentom rozhodcu vhodné zástavky, ak si ich rozhodcovia neprinesú sami.
 
 

ROZHODNUTIE MEDZINÁRODNÉHO VÝBORU
1. Kvalifikovaní asistenti rozhodcu sú povinní upozorniť rozhodcu na každé porušenie pravidiel,
ak sa domnievajú, že ho rozhodca nemohol vidieť. S konečnou platnosťou však rozhodne
rozhodca.
2. Pre medzištátne stretnutia “A” družstiev by mali národné zväzy určovať asistentov rozhodcu
z radov rozhodcov z neutrálnych krajín, ktorí sú uvedení na medzinárodnej listine ako
asistenti rozhodcu.
3. Pri medzinárodných stretnutiach signalizačné zástavky asistentov rozhodcu majú mať výrazné farby, sýtočervenú alebo sýtožltú. Podobné zástavky sa odporúčajú aj pre všetky ostatné stretnutia.
 
  1. Asistent rozhodcu je buď kvalifikovaný, alebo klubový.
      Za kvalifikovaného asistenta rozhodcu sa pokladá len rozhodca, ktorý má platný preukaz              rozhodcu.
      V inom prípade sa pokladá za klubového (laického) asistenta rozhodcu.
      Rozhodca, ktorý má disciplinárne zastavenú činnosť, nesmie vykonávať žiadnu funkciu                  rozhodcu.
      Rovnako hráč alebo funkcionár, ktorý bol disciplinárne potrestaný, nesmie vykonávať žiadnu      funkciu rozhodcu.
  2. Delegovaný asistent rozhodcu je povinný dostaviť sa najneskôr 60 minút pred stanoveným
      začiatkom stretnutia na ihrisko, kde sa koná stretnutie, pokiaľ riadiaci zväz nestanoví inak.
  3. Ak je to nevyhnutné, obidva zúčastnené kluby sú povinné určiť po jednom asistentovi                   rozhodcu.
      Ak hostia nemôžu túto povinnosť splniť, určí obidvoch asistentov rozhodcu usporiadajúci             klub. Kluby sú zodpovedné za to, že na funkciu klubových asistentov rozhodcu určia osoby,
      o ktorých vedia, že dostatočne ovládajú pravidlá futbalu, sú disciplinovaní a poskytujú                 záruku nestrannosti.
  4. Kluboví asistenti rozhodcu nastupujú pri stretnutí na pozdrav a na žrebovanie spoločne
      s rozhodcom len vtedy, ak sú športovo oblečení. O vhodnosti ich nástupu rozhoduje                       rozhodca.
  5. Urážky, zneváženia, či napadnutia kvalifikovaného alebo klubového asistenta rozhodcu sa
      posudzujú rovnako, ako tie isté previnenia voči rozhodcovi.
  6. Rozhodca je rozhodujúcim činiteľom pri vedení stretnutia. Jeho rozhodnutia sú právoplatné         aj vtedy, keď sa nestotožňujú s názorom asistenta rozhodcu.
      Asistent rozhodcu nesmie nevhodne zasahovať rozhodcovi do vedenia stretnutia,                         prejavovať nesúhlas alebo nespokojnosť s rozhodnutím rozhodcu.
  7. Pred každým stretnutím sa rozhodca dohodne s asistentmi rozhodcu o podrobnostiach
      spolupráce.
  8.Asistenti rozhodcu pomáhajú rozhodcovi viesť stretnutie v súlade s pravidlami. Právo                   rozhodnúť s konečnou platnosťou však prináleží rozhodcovi.
   9.Klubového asistenta rozhodcu poveruje rozhodca len základnými úlohami, uvedenými v
      pokynoch pre spoluprácu rozhodcu s asistentmi rozhodcu.
 10.Asistent rozhodcu sa pohybuje pozdĺž postrannej čiary mimo hracej plochy tak, aby                     neprekážal v hre a aby sa ho lopta mohla dotknúť len vtedy, keď bude mimo hry.
      Ak sa však lopta odrazila od asistenta rozhodcu späť do hry prv, než úplne prešla za                   postrannú alebo bránkovú čiaru, zostáva v hre a rozhodca hru neprerušuje.
 11.Asistent rozhodcu udržuje postavenie na úrovni predposledného hráča brániaceho družstva.
     Ak súper tohto hráča obohrá, asistent rozhodcu má byť na tej istej úrovni ako lopta, aby mal
     stále prehľad o tom, či hráči útočiaceho družstva nie sú mimo hry.
 12.Na udalosti, ktoré sa stali za chrbtom rozhodcu, musí asistent rozhodcu upozorniť                       signalizáciou zástavkou.
      Ak rozhodca jeho signalizáciu nevidí, dá druhý asistent rozhodcu signál zástavkou tak, aby           rozhodcu na to upozornil.
      To isté platí aj pre pripravené striedanie hráčov.
 13.Asistenti rozhodcu si majú všímať správanie hráčov a funkcionárov v technických zónach,
      prípadne ich vstup na hraciu plochu.
 14.Pri vhadzovaní lopty asistent rozhodcu sleduje, či hráč stojí oboma nohami na alebo za                 postrannou čiarou. Správnosť spôsobu vhadzovania a miesto vhadzovania posudzuje
      rozhodca. To však nebráni asistentovi rozhodcu, aby v prípade zjavného nesprávneho                   spôsobu vhadzovania, ktoré rozhodca nepostrehol, dal o tom signál zástavkou okamžite po
      vhadzovaní.
 15.Ak sa dosiahol gól, asistent rozhodcu zástavkou nesignalizuje. Ak je, podľa jeho názoru,
      gól regulárny, beží so spustenou zástavkou určitú vzdialenosť smerom k stredovej čiare.           Mal by tiež pomôcť rozhodcovi sledovať situáciu v pokutovom území tesne po dosiahnutí gólu
      ak je to potrebné.
 16.O dosiahnutí gólu rozhoduje výhradne rozhodca. Jeho rozhodnutie je konečné.
      Na to, či lopta prešla úplne za bránkovú čiaru medzi bránkovými žrďami a pod brvnom, sa           smie vo výnimočných prípadoch z vlastnej iniciatívy spýtať príslušného asistenta rozhodcu.
 17.Rozhodca sa môže asistenta rozhodcu spýtať na porušenie pravidiel bezprostredne pred
      dosiahnutím gólu len vtedy, ak je nezvratne presvedčený, že asistent rozhodcu zo svojho             miesta videl prípad lepšie ako on.
 18.Asistent rozhodcu signalizuje zdvihnutím zástavky len vtedy, ak je presvedčený, že                     rozhodca môže zdvihnutú zástavku vidieť.
 19.Asistent rozhodcu musí prestať signalizovať, len čo spozoruje, že rozhodca neberie jeho
      signalizáciu na vedomie.
      Nesmie presadzovať svoj názor a ak sa ho rozhodca nespýta, musí rešpektovať jeho                   rozhodnutie.
 20.Ak sa rozhodca rozhodne na základe signalizácie asistenta rozhodcu, nesmie pri prejavoch
      divákov alebo hráčov demonštratívne ukazovať na asistenta rozhodcu a naznačovať tak jeho
      zodpovednosť.
      Za každé svoje rozhodnutie zodpovedá rozhodca sám.
 21.Asistent rozhodcu je povinný podať informácie alebo vysvetlenia o prípadoch, ktoré sa                 vyskytli v stretnutí jedine rozhodcovi, delegovanému delegátovi zväzu a prípadne i                       riadiacemu orgánu, ak o to požiada.
 23.Rozhodca si môže od asistenta rozhodcu vyžiadať informácie o prípadoch, ktoré sám jasne
      nevidel vtedy, keď sa domnieva, že asistent rozhodcu mal zo svojho miesta lepší prehľad.
      V takom prípade rozhodne na základe informácie asistenta rozhodcu.
      Rozhodca sa môže asistenta rozhodcu opýtať len dovtedy, kým sám nerozhodne.
      Nesmie tak však urobiť napríklad na základe intervencie hráčov.
 24.Rozhodca je povinný v zápise o stretnutí uviesť všetky závažné okolnosti, na ktoré ho                   asistent rozhodcu upozornil.
 25.Rozhodca dbá na to, aby boli asistenti rozhodcu objektívni.
      Ak spozoruje, že asistent rozhodcu si neplní riadne svoje povinnosti, vedome nesprávne               signalizuje, alebo inak porušuje zásadu nestrannosti, má ho upozorniť.
      Ak to nepomôže, zbaví ho funkcie a poverí ňou iného asistenta rozhodcu, o čom podá správu v       zápise o stretnutí.
 26.Pokiaľ riadiaci orgán neurčí inak, rozhodca určí asistentom rozhodcu strany.
      Asistent rozhodcu pôsobí počas celého stretnutia na tej strane, ktorú mu pred stretnutím         určil rozhodca.
      Stranu hracej plochy, pri ktorej sú umiestnené hráčske lavice, určí rozhodcovi s vyššou               kvalifikáciou.
                         
TOPlist