hráči
Meniny na web


                
 
--Futbal hrajú proti sebe dve mužstvá, ktoré majú na ihrisku po 11 hráčov, z ktorých     je jeden brankár a 10 hráčov v poli.

--
Na striedanie má tréner k dispozícii ďalších hráčov.

--V priebehu hry môže vystriedať najviac 3 hráčov. V prípravných zápasoch sa môžu        mužstvá dohodnúť aj na striedaní viacerých hráčov.

--
Počet náhradných hráčov, ktorých má tréner k dispozícii na lavičke, je často              limitovaný – 7 až 12 hráčov. Mená náhradníkov musia byť rozhodcovi oznámené pred      začiatkom stretnutia. Náhradník, ktorý nie je pred stretnutím uvedený v zápise o        stretnutí, sa nemôže zúčastniť na hre.
 

-- Ktorýkoľvek hráč si smie vymeniť miesto s brankárom, ak je o tom rozhodca
    vopred informovaný a výmena sa vykoná v čase, keď je hra prerušená. N
áhradník         smie vstúpiť na hraciu plochu so súhlasom rozhodcu až potom, keď ju striedaný hráč     opustí . Vstupuje na hraciu plochu v priestore od stredovej čiary. Hráč, ktorý bol         vystriedaný, nesmie sa v tom istom stretnutí znova zúčastniť na hre. Striedanie           hráčov je ukončené vstupom náhradníka na hraciu plochu.

-- Ak náhradník vstúpi bez vedomia rozhodcu na hraciu plochu, rozhodca preruší hru
    a vinníka napomenie. Na hru nadviaže nepriamym voľným kopom z miesta, kde bola
    lopta v okamihu prerušenia hry, pokiaľ pravidlá nestanovujú inak.

-- Za hráča, ktorý bol pred začiatkom hry vykázaný z hracej plochy, smie nastúpiť len     niektorý z oznámených náhradníkov.

-- Za hráča, ktorý bol po začiatku stretnutia vylúčený z hry, nesmie nastúpiť                 náhradník.

-- Z hráčov nastupujúcich na stretnutie musí byť jeden kapitánom. V zápise o stretnutí       sa pri jeho mene pripíše písmeno K v krúžku. Len kapitán má právo obracať sa           vhodným spôsobom na rozhodcu vo veciach týkajúcich sa hry. Ak kapitán odstúpi z         hry, prevezme túto funkciu iný hráč družstva ako zástupca kapitána. Do zápisu sa       následne pripíše k jeho menu ZK v krúžku.

-- Stretnutie sa môže začať, ak za každé družstvo nastúpi aspoň sedem hráčov.

--Ak počas stretnutia klesne počet hráčov jedného družstva pod 7, rozhodca stretnutie    ukončí. Podá o tom správu v zápise o stretnutí.

-- Na stretnutie nastupuje družstvo vždy s brankárom. Tento hráč musí na začiatku         stretnutia nastúpiť do brány a v zápise o stretnutí musí byť uvedený na prvom           mieste. Platí to aj vtedy, keď družstvo nastupuje na stretnutie s menším počtom         hráčov ako 11.

-- Hráč z poľa si môže počas stretnutia, keď je lopta mimo hry, vymeniť miesto s           brankárom. Každá výmena sa musí vopred ohlásiť rozhodcovi. Dres hráča, ktorý         preberá funkciu brankára, sa musí líšiť farbou od dresov ostatných hráčov a             rozhodcu.

-- Ak po odovzdaní registračných preukazov a po podpísaní zápisu o stretnutí kapitánmi       obidvoch družstiev, rozhodca zistí, že sa niektorý hráč pri nástupe
    do hry preukazuje cudzím registračným preukazom, nedovolí tomuto hráčovi zúčastniť     sa na hre. Registračný preukaz mu odoberie a priestupok zaznamená v zápise o           stretnutí. Za tohto hráča smie nastúpiť iný hráč

-- Hráč môže bez predchádzajúceho súhlasu rozhodcu opustiť hraciu plochu, ak:
a) je zrejmé, že je zranený,
b) v útočnej alebo obrannej akcii prekročí postrannú alebo bránkovú čiaru a ihneď sa        vráti na hraciu plochu,
c) opustí hraciu plochu, aby nebol v postavení mimo hry,
d) opustí hraciu plochu, aby vykonal voľný kop, kop od brány, kop z rohu alebo, aby        vhodil loptu do hry,
e) opustí hraciu plochu, aby priniesol loptu, ktorá sa dostala mimo hracej plochy,
f) opustí hraciu plochu, aby si dal svoj výstroj do poriadku alebo si doplnil jeho              chýbajúce časti.

-- Ak dostane hráč od rozhodcu súhlas na opustenie hracej plochy a pri odchode z           hracej plochy sa zmocní lopty alebo iným spôsobom ovplyvní hru, správa sa                 nešportovo. Rozhodca preruší hru, vinníka napomenie. V prospech súperovho družstva     nariadi nepriamy voľný kop z miesta, kde sa priestupok stal.

-- Ak opustí hráč hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu, jeho správanie sa posudzuje ako       nešportové. Vinníka rozhodca napomenie pri jeho návrate na hraciu plochu. Ak             rozhodca odchod hráča z hracej plochy kvalifikuje ako prejav hrubého nešportového       správania, vinníka vylúči z hry a oznámi to kapitánovi jeho družstva.

-- Ak sa chce vrátiť do hry hráč, ktorý so súhlasom rozhodcu opustil hraciu plochu,         oznámi to vhodným spôsobom rozhodcovi. S jeho súhlasom smie vstúpiť na hraciu           plochu aj v čase, keď je lopta v hre.

-- Každé družstvo môže v čase, keď je lopta mimo hry, teda aj v polčasovej prestávke     vystriedať hráča náhradníkom. Od stredovej čiary, na tej strane hracej plochy, kde sú lavičky náhradníkov, sa striedajúci hráč ohlási rozhodcovi v čase, keď je lopta mimo hry. Najprv opustí hraciu plochu striedaný hráč. Striedajúci hráč predloží rozhodcovi svoj registračný preukaz. Rozhodca preverí jeho platnosť a skontroluje výstroj striedajúceho hráča. Zaznamená si čas striedania, čísla striedaného a
striedajúceho hráča. Registračný preukaz striedajúceho hráča si ponechá. Kapitán súperovho družstva má právo skontrolovať totožnosť tohto hráča. V sporných prípadoch rozhodne s konečnou platnosťou rozhodca.

--Vystriedaný hráč sa pokladá za osobu, ktorá sa už nezúčastňuje na hre.


--Hráčov možno rozdeliť do štyroch kategórií:


  Brankár - je to hráč postavený v bráne, ktorý má vo vlastnom pokutovom území špecifické postavenie, pretože jediný tu môže chytať loptu do rúk. Jeho hlavnou úlohou je zabrániť gólu, teda aby sa lopta dostala do brány.

  Obrancovia - ich počet je väčšinou 3 až 5 podľa štýlu hry. Je to hráč, ktorý na ihrisku operuje za stredopoliarmi a je posledným článkom mužstva pred brankárom. Jeho hlavná funkcia je ochraňovať bránu a brániť protihráčov tak, aby sa nedostali k zakončeniu smerom na bránu.
Sú štyri typy obrancov - Stredný obranca, Stranový obranca, Krídelný obranca a Sweeper.

  Stredopoliari

  Útočníci.

                                                                    
 
 
TOPlist