hracia plocha
Meniny na web


                
Hracia plocha - musí mať tvar obdĺžnika.  Dĺžka hracej plochy  je maximálne 120 x 90 m a minimálne 90 x 45 m.
Vyznačenie - hracej plochy musí byť dobre viditeľnými čiarami, širokými najviac
12 cm.  Dlhšie ohraničujúce čiary sa nazývajú postrannými, kratšie sú bránkové. V každom rohu hracej plochy sa umiestni zástavka, pripevnená na žrdi najmenej 1,50 m vysokej, navrchu zaokrúhlenej. Rovnaká žrď so zástavkou sa môže umiestniť na každej strane hracej plochy, oproti stredovej čiare vo vzdialenosti najmenej 1 m od postrannej čiary. Krížom cez plochu sa vyznačí stredová čiara. 
Okolo stredu sa vyznačí stredový kruh s polomerom 9,15 m.
Bránkové územie - je vo vzdialenosti 5,50 m od bránkových žrdí, kolmo na každú bránkovú čiaru. Smerom do hracej plochy sa vyznačia čiary, dlhé 5,50 m. Ich koncové body sa spoja čiarou, ktorá je rovnobežná s bránkovou. Priestor ohraničený týmito čiarami a bránkovou čiarou sa nazýva bránkovým územím.
Pokutové územie - je vo vzdialenosti 16,50 m od bránkových žrdí. Kolmo na bránkové čiary sa smerom do hracej plochy vyznačia čiary, dlhé 16,50 m. Ich koncové body sa spoja čiarou, ktorá je rovnobežná s bránkovou. Priestor ohraničený týmito čiarami a bránkovou čiarou sa nazýva pokutovým územím. V každom pokutovom území, vo vzdialenosti 11 m od stredu bránkovej čiary, sa na kolmici k bránkovej čiare vyznačí značka pokutového kopu.
Rohové územie - okolo každej rohovej zástavky sa na hracej ploche vyznačí štvrťkruh s polomerom 1 m.

Brány - sú postavené uprostred každej bránkovej čiary. Každú bránu tvoria dve zvislé žrde, postavené v rovnakej vzdialenosti od rohových zástaviek. Sú zhotovené z dreva, kovu alebo iného materiálu.  Musia byť bielej farby, aby ich bolo dobre vidieť. Vnútorné strany bránkových žrdí sú od seba vzdialené 7,32 m. Spojené sú brvnom, ktorého spodná strana je 2,44 m nad zemou.
Z bezpečnostných dôvodov musia byť všetky brány (aj prenosné) pevne zakotvené v zemi. Žrde
a brvno nesmú mať väčší prierez ako 12 cm a musia mať rovnakú šírku. Siete majú byť upevnené na bránkových žrdiach, na brvne a na zemi za bránou. Majú byť vhodne podopreté a umiestnené tak, aby mal brankár dostatočný priestor na hru.
Povolené je používať siete z konopí, juty alebo umelých vláken. Šnúry z umelých vláken nesmú
byť tenšie ako tie z konopí alebo juty.
Povrch hracej plochy - stretnutia sa môžu hrať na prírodných alebo umelých povrchoch.
O spôsobilosti hracej plochy na hru rozhoduje rozhodca. Kontrolou vyznačenia hracej plochy
a jej náležitostí (brány, siete, zástavky) môže poveriť asistentov rozhodcu, ale s konečnou
platnosťou rozhoduje sám.

Hráčske lavice - musia byť umiestnené blízko ohrady, oddeľujúcej
hraciu plochu od hľadiska a podľa možnosti, neďaleko priestoru, ktorým družstvá nastupujú
z kabín na hraciu plochu. Nedoporučuje sa umiestniť hráčske lavice v tesnej blízkosti
postrannej čiary.

Priestor, ktorým rozhodcovia prechádzajú z kabín na hraciu plochu - musí byť riadne
zabezpečený, prípadne oddelený od miest, určených pre divákov.

Na ihriskách je potrebné postaviť ohradu alebo pevné zábradlie vo vzdialenosti najmenej
2 m od postranných čiar a najmenej 4 m od bránkových čiar, aby sa zabránilo prístupu
obecenstva na hraciu plochu.

 
                                                                        
 
                   
TOPlist