Vedenie
Meniny na web


                
 
 
 
23. 1. 2016 o 17:00 hod. výročná členská schôdza
V sobotu 23. januára 2016 sa definitívne skončil mandát predsedu klubu pána Mariána Habaya. Skončil sám a dobrovoľne z časových a aj súkromných osobných dôvodov a rozhodol sa, že nebude pokračovať už ani ako člen výboru.
V pondelok 25. januára 2016 Výbor TJ Slovan Zbehy zvolil za predsedu klubu pána Vladimíra Lauka.
Srdečne blahoželáme a do ďalšej práce mu prajeme veľa tvorivých nápadov a úspechov.
 
Výbor TJ Slovan Zbehy: Vladimír Lauko
                  Ing. Ivan Habiňák
                       Daniel Fuska st.
                       Ján Babčan
                       Slavomír Mikula
                       Mário Petrík
                       Martin Fuska
                  Ing. František Macho
 
   
   
   
 
Najlepší hráči v jednotlivých kategóriách:
     "stochoví"            ml. žiaci           st. žiaci        dorast            A - mužstvo
     
     Samuel Tomek        Dalibor Debnár     Pavol Ivančík     Matej Fuska         Ľuboš Rusnák
 
 
            Čestný člen TJ Slovan Zbehy:                  Najlepší fanúšik
   
         Jozef Lánik                                          Marián Fuska

 

Predposledný januárový deň roku 2015 o 17:00 hod. sa v kultúrnom dome v Zbehoch uskutočnila Výročná členská schôdza TJ Slovan Zbehy, kde hlavní predstavitelia klubu hodnotili uplynulý rok.
   
Vyhlásenie najlepších hráčov v jednotlivých kategóriách:
          "stochoví"             mladší žiaci          starší žiaci           dorast           A - mužstvo
               
        Miloš Krajčír              Adam Mego           Marek Tomek          Matej Fuska      Martin Hrebík
 
 
Za čestného člena TJ Slovan Zbehy bol vyhlásený
pán Milan Budinský In Memoriam.
 
   

 

 

 
 
 
Dňa 1. II. 2013 o 18:30 hod. sa v kultúrnom dome v Zbehoch uskutočnila Výročná členská schôdza TJ Slovan Zbehy, kde hlavní predstavitelia klubu hodnotili uplynulý rok.

 
Program schôdze:
--- Otvorenie, privítanie členov a hostí ObFZ. (Hostia ospravedlnili       svoju neprítomnosť.)
--- Schválenie programu schôdze - jednohlasne odsúhlasené
--- Voľba zapisovateľa - navrhnutý a jednohlasne zvolený
    p. Lauko Vladimír
--- Voľba návrhovej komisie - jednohlasne zvolení p. Babčan Ján
    a p. Fúska Daniel st.
--- Voľba overovateľov zápisnice - jednohlasne zvolení
    p. Habay Marián st. a p. Petrík Mário
--- Správa o činnosti TJ Slovan Zbehy za rok 2012 - predniesol
    p. Habay Marián st.
--- Finančná správa TJ Slovan Zbehy - predniesol p. Habay Marián st.
--- Správa hlavného kontrolóra - predniesol p. Škorica Ľubomír
--- Správa trénerov - sumár za A- mužstvo predniesol p. Lauko Vladimír
                            za dorast predniesol p. Fúska Daniel st.
                            za žiakov predniesol p. Habay Marián st.
--- Vyhlásenie najlepších hráčov v jednotlivých kategóriách - 
  žiaci: Šatura Radovan    dorast: Šóš Šimon  A- mužstvo: Cigáň Michal
--- Odsúhlasenie členov výkonného výboru TJ Slovan Zbehy, v prípade
    záujmu jeho doplnenie.
--- Vyhlásenie čestného člena TJ Slovan Zbehy - za dlhoročnú prácu a
    prínos do TJ Slovan Zbehy bol vyhlásený p. Fúska Emil.
--- Diskusia - do diskusie sa prihlásil p. Greguš Vladimír a predniesol
    správu o svojom odstúpení z postu prezidenta klubu
--- Občerstvenie
--- Záver
 
 
  Marián Habay
- predseda TJ Slovan Zbehy
 
  Vladimár Lauko
- tajomník TJ Slovan Zbehy
 
  Ing Ivan Habiňák
- člen Výboru TJ Slovan Zbehy
 
  Ján Babčan st.
- člen Výboru TJ Slovan Zbehy

 

 
 
  Daniel Fúska
- podpredseda TJ Slovan Zbehy
 
  Mário Petrík
- pokladník TJ Slovan Zbehy
 
  Slavomír Mikula
- člen Výboru TJ Slovan Zbehy
 
  Ľubomír Škorica
- kontrolór TJ Slovan Zbehy

 

 

 
  Emil Fúska
- čestný člen TJ Slovan Zbehy

 

   

 

 

Dňa 17. II. 2012 sa uskutočnila Výročná členská schôdza, na ktorej sa bilancoval rok 2011 z pohľadu činnosti TJ Slovan Zbehy.
--- Odhlasovali sa nové stanovy
--- Bol zvolený Výkonný výbor
--- Výkonný výbor zvolil nové vedenie
    
  
 
  Marián Habay
- predseda TJ Slovan Zbehy
 
 
  Daniel Fúska
- podpredseda TJ Slovan Zbehy
 
 Vladimár Lauko
- tajomník TJ Slovan Zbehy
 
 
 Mário Petrík
- pokladník TJ Slovan Zbehy

 

 
 Ing Ivan Habiňák
- člen Výboru TJ Slovan Zbehy
 
 
 Slavomír Mikula
- člen Výboru TJ Slovan Zbehy
 
 Jaroslav Ravinger
- člen Výboru TJ Slovan Zbehy
 
 
 Ján Babčan st.
- člen Výboru TJ Slovan Zbehy

 

   
 
 Ľubomír Škorica
 - kontrolór TJ Slovan Zbehy
     

 

Zoznam členov TJ Slovan Zbehy v roku 2012
 1. Greguš Vladimír
 2. Habay Marián st.
 3. Lauko Vladimír
 4. Habiňák Ivan
 5. Petrík Mário
 6. Babčan Ján
 7. Fuska Daniel st.
 8. Ravinger Jaroslav
 9. Mikula Slavomír – čestný člen klubu
 10. Fuska Martin
 11. Fuska Emil
 12. Habayová Janka
 13. Fuska Pavel
 14. Krajčír Juraj
 15. Fuska Jaroslav
 16. Sollár Vojtech
 17. Dovičovič Pavol
 18. Macho Milan st.
 19. Machová Mária
 20. Vránsky Peter
 21. Mego Michal
 22. Macho František
 23. Garay Marek
 24. Kollár Tomáš
 25. Čentéš Vincent
 26. Ťapušík Marek
 27. Varga Martin
 28. Škorica Ľubomír
 29. Fuska Daniel ml.
 30. Zentko Roman
 31. Lacušková Renáta
 32. Lacuška Michal
 33. Píš Rastislav
 34. Varga Marek
 35. Fúska Marián
 36. Švec Peter
 37. Králik Pavol
 38. Vanek Vladimír
 39. Šťasný Anton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Názov združenia: Telovýchovná Jednota Slovan Zbehy
 
Stanovy Telovýchovnej Jednoty Slovan Zbehy
 
Článok I.     Názov a sídlo
Telovýchovná Jednota Slovan Zbehy, č. 269, 951 42  Zbehy
 
Článok II.   Základné ustanovenia
1. Telovýchovná Jednota Slovan Zbehy (ďalej len TJ ) je v zmysle zákona SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, je založený za účelom uspokojovania záujmov rozvoja a podpory telesnej kultúry a športu občanov.
2. TJ je samostatnou, nezávislou, apolitickou, právnickou osobou, ktorá vyvíja svoju činnosť na demokratických princípoch podľa vlastných stanov a vnútorných predpisov a podľa právnych noriem Slovenskej republiky.
 
Článok III.   Cieľ, poslanie a úlohy TJ
1. Cieľom a poslaním je vytvárať podľa svojich možností podmienky na uspokojovanie     záujmov a potrieb svojich členov a členiek (ďalej len členov) ako i ostatnej verejnosti v oblastiach telesnej výchovy, športu a vo verejnoprospešnom, spoločenskom a kultúrnom živote, ktoré prispievajú k získaniu a rozvoju pohybových a telesných zručností a schopností, teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a zdatnosti, k formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami a k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času.
2. Úlohou TJ je
     a) organizovať športové, telovýchovné, kultúrne a spoločenské aktivity pre svojich členov a ostatnú verejnosť,
     b) vytvárať podľa svojich možností podmienky, poskytovať príspevky a podpory členom TJ na ich účasť na telovýchovných, športových podujatiach (súťaže, tréningy a pod.), na vzdelávacích a výchovných podujatiach (školenia, kurzy, semináre a pod.), na spoločenských, kultúrnych a iných verejnoprospešných podujatiach organizovaných TJ, fyzickými a právnickými osobami. 
Pod vytváraním podmienok pre členov TJ sa rozumie najmä ich poskytovanie a uhrádzanie finančných nákladov s nimi súvisiacimi – odborné kádre, materiálno-technické vybavenie, doprava, ubytovanie, občerstvenie, stravovanie, hygiena, rehabilitácia, regenerácia, lekárska starostlivosť, odmeny, poplatky a iné náhrady za účasť v tréningovom procese a na športových podujatiach.
     c) propagovať vlastnú činnosť, telesnú výchovu, šport ,
     d) organizovať prestupy a hosťovania vlastných členov do iných športových združení alebo spoločností s cieľom ďalšieho zdokonaľovania a zlepšovania ich športových výkonov a výsledkov alebo ďalšieho uspokojovania ich záujmov v oblasti telesnej kultúry ako i dosahovania priaznivých výsledkov TJ v súťažiach, ktorých je klub účastníkom,
     e) organizovať prestupy a hosťovania členov iných športových združení alebo spoločností do TJ s cieľom zdokonaľovania a zlepšovania ich športových výkonov a výsledkov alebo ďalšieho uspokojovania ich záujmov v oblasti telesnej kultúry ako i dosahovania priaznivých výsledkov TJ v súťažiach, ktorých je klub účastníkom,
     f) zabezpečovať podľa svojich možností výstavbu, údržbu, prevádzku a starostlivosť o telovýchovné, športové a iné objekty a zariadenia vo vlastníctve, prenájme a výpožičke TJ,
    g) vytvárať podľa svojich možností ekonomické, materiálno-technické, personálne, administratívne, sociálne, ekologické, bezpečnostné a iné podmienky na činnosť TJ a jeho členov, 
      h) obhajovať záujmy svojich členov
      i) podpora a rozvoj telesnej kultúry
  j) poskytovanie sociálnej pomoci nákupom športových potrieb hlavne pre sociálne odkázaných hráčov
  k) podpora vzdelávania trénerov a funkcionárov TJ
     l) spolupracovať s fyzickými osobami a právnickými osobami pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry a podporujúcimi oblasť telesnej kultúry.
 
Článok IV.   Členstvo v TJ
1. Členstvo je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu.
2. Nikto nesmie byť nútený k členstvu a k činnosti v TJ. Z TJ môže každý dobrovoľne a slobodne vystúpiť.
3. Nikomu nesmie byť občiansky na ujmu, že je členom TJ, že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje  alebo, že stojí mimo neho.
4. Členom TJ sa môže stať fyzická osoba bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku  a právnická osoba, ktorá súhlasí s jeho stanovami. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu stať členom TJ iba so súhlasom ich  zákonných zástupcov. Právnická osoba sa môže stať členom iba na základe písomnej prihlášky.
5. Prihláška do TJ musí byť podaná písomne a musí obsahovať v prípade individuálneho členstva meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého a prechodného bydliska , že sa zaväzuje dodržiavať stanovy a iné vnútorné predpisy TJ, dátum a podpis žiadateľa o členstvo. V prípade žiadosti maloletého, resp. mladistvého sa uvedú aj meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého alebo prechodného bydliska a pomer k žiadateľovi (otec, matka, opatrovník a pod.). V prípade kolektívneho členstva musí prihláška obsahovať názov, sídlo, IČO.
6. O prijatí za člena TJ rozhoduje výbor TJ.
7. Dokladom o členstve je platný členský preukaz TJ, resp. zápis v zozname členov TJ. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členských príspevkov za bežný kalendárny rok najneskoršie do 31.12. bežného roka.
8. Členstvo v TJ zaniká:
    a) oznámením člena alebo jeho zákonného zástupcu,
    b) vyškrtnutím pre neplnenie si základných povinností,
    c) vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie,
    d) úmrtím
    e) zánikom klubu
    O vyškrtnutí, resp. vylúčení rozhoduje výbor TJ
 
Článok V.   Práva a povinnosti členov TJ
 1. Člen TJ má právo:
     a) zúčastňovať sa na činnosti a využívať výhody člena TJ, najmä využívať všetky športoviská, športové náradie a materiálne zabezpečenie, ktoré je vo vlastníctve, nájme alebo výpožičke klubu,
     b) zúčastňovať sa na členských schôdzach TJ po dovŕšení 15. roku života, 
     c) zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov TJ, ktoré hodnotia jeho činnosť. Toto právo má aj zákonný zástupca člena,
     d) dávať návrhy, pripomienky, odvolania a požadovať na ne od orgánov TJ odpoveď v lehote 30 dní, 
     e) vyžadovať správy o činnosti a hospodárení TJ,
     f) voliť a byť volený do orgánov TJ po dovŕšení 18. roku života,  
2. Člen TJ je povinný:
     a) dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy a uznesenia orgánov TJ,
     b) aktívne sa zapájať do činnosti TJ,
     c) chrániť a ošetrovať majetok, ktorý je vo vlastníctve, nájme alebo výpožičke klubu,
     d) vystupovať v duchu morálnych zásad a fair play, dbať o dobré meno TJ,
     e) na verejnosti vystupovať tak aby nepoškodzoval záujmy klubu,
     f) riadne a včas platiť členské príspevky a iné príspevky, ktoré schválili orgány TJ, 
     g) riadne plniť funkcie a úlohy, ktorými ho poveril TJ.
 
Článok VI.  Organizačná výstavba TJ
1. TJ tvoria oddiely a iné záujmové skupiny (ďalej len základné odvetvové zložky) združené v nej a podľa vekových kategórií a pohlavia sa môžu základné odvetvové zložky členiť na družstvá. V prípade dostatočného počtu členov, resp. hráčov družstva základná odvetvová zložka vytvorí družstvo prípravky, družstvo žiakov, družstvo dorastu, družstvo dospelých, družstvo internacionálov. Jednotlivé družstvá môžu používať interný názov, v oficiálnom styku je spoločný názov TJ Slovan Zbehy. 
2. Do TJ môžu vstúpiť i ďalšie základné odvetvové zložky, ktoré prostredníctvom existujúcich, resp. vo forme prípravných výborov sa konštituujú a požiadajú o prijatie. O ich prijatí za podmienok rešpektovania týchto stanov, rozhoduje výbor TJ.  Majetok, ktorý vlastní nová základná odvetvová zložka  sa zaeviduje do majetku TJ.
3. TJ sa z hľadiska vnútornej organizácie člení podľa športových odvetví na základné odvetvové zložky. Základné odvetvové zložky TJ si môžu vytvárať vlastné orgány. Zriaďovanie týchto orgánov, voľbu ich členov a ich rozhodnutie musí potvrdiť a schváliť výbor TJ.
4. Všetky  základné odvetvové zložky samostatne nemajú právnu subjektivitu, majú rovnaké práva a zúčastňujú sa prostredníctvom svojich zástupcov (členov výborov základnej odvetvovej zložky, delegátov) všetkých rozhodovacích, výkonných a zabezpečovacích činností TJ a majú nárok na zastúpenie v orgánoch TJ, najmä vo výbore TJ prostredníctvom svojich zástupcov (členov výborov základnej odvetvovej zložky).
5. Každá základná odvetvová zložka má právo vystúpiť z TJ, osamostatniť sa alebo združiť sa do iného združenia. Pri vystúpení niektorej zo základných odvetvových zložiek z TJ sa vykoná majetkovo – právne vysporiadanie. Nárok základnej odvetvovej zložky na prevzatie akéhokoľvek  majetku je podmienený dôkazom o získaní majetku vlastnou činnosťou alebo účelovo pridelenými prostriedkami s ohľadom na doposiaľ vynaložené finančné prostriedky a iné náklady na činnosť základnej odvetvovej zložky. Delimitáciu majetku schvaľuje členská schôdza, resp. mimoriadna členská schôdza. 
 
Článok VII.  Orgány TJ
1. Orgánmi TJ sú:
     a) členská schôdza alebo mimoriadna členská schôdza,
     b) výbor,
     c) predseda TJ
     d)  kontrolór
 
Článok VIII.  Členská schôdza TJ
1. Najvyšším orgánom TJ je členská schôdza, ktorá sa koná 1 krát za kalendárny rok, resp. mimoriadna členská schôdza.
2. Členskú schôdzu, resp. mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva predseda klubu alebo kontrolná komisia (kontrolór) klubu spravidla verejným oznámením viditeľne umiestneným v priestoroch klubu, resp. na verejne prístupných oznamovacích tabuliach v obci a vyhlásením v obecnom rozhlase min. 7 dní pred konaním členskej schôdze.
3. Členská schôdza, resp. mimoriadna členská schôdza:
    a) schvaľuje vznik, rozpustenie TJ, zlúčenie TJ s iným občianskym združením, vstúpenie (napr. členstvo) TJ do inej právnickej osoby alebo vystúpenie TJ z inej právnickej osoby,
    b) schvaľuje stanovy, vnútorné predpisy a symboliku TJ, ich  zmeny a doplnky,
    c) schvaľuje správu o činnosti, o hospodárení a majetku TJ za uplynulé obdobie, ktorú predkladá výbor TJ,
   d) schvaľuje plán činnosti a hospodárenia TJ na ďalšie obdobie, ktorý predkladá výbor TJ,
   e) schvaľuje správu kontrolóra TJ,
   f) schvaľuje dispozície s majetkom TJ (predaj, darovanie, prenájom, kúpa a pod.), ktorého obstarávacia hodnota je 7.000,00 € a viac,
   g) volí, odvoláva a rozhoduje o odmeňovaní členov výboru TJ, členov kontrolnej komisie, resp. kontrolóra,
   h) rozhoduje o zásadných cieľoch klubu na nasledujúce obdobie,
   i) môže zmeniť uznesenia prijaté výborom TJ,
   j) rozhoduje o vyškrtnutí a vylúčení člena z TJ,
   k) v prípade zániku TJ menuje likvidátora TJ, ktorého činnosť je uvedená v čl. XIV. týchto stanov
4. Delegátmi členskej schôdze, resp. mimoriadnej členskej schôdze sú všetci členovia TJ, ktorí dovŕšili vek 15 rokov.
5. Členská schôdza, resp. mimoriadna členská schôdza je uznášania schopná ak je v čase konania prítomných aspoň 50% oprávnených členov TJ.
6. Uznesenie členskej schôdze, resp. mimoriadnej členskej schôdze je platné ak ho schválilo viac ako 50% prítomných členov. Pri rozhodovaní o záležitostiach uvedených v bode 3. je jej uznesenie platné ak ho schválilo min. 66% prítomných členov. 
7. Mimoriadnu členskú schôdzu musí do 30 dní od doručenia žiadosti od  kontrolóra alebo od min. 50%, v čase podania žiadosti oprávnených členov TJ, ktorí dovŕšili 18. rok veku zvolať výbor TJ. Ak tak neurobí, môže ju zvolať hociktorý člen TJ, ktorý je uvedený v žiadosti o zvolanie mimoriadnej členskej schôdze.
8. Každý člen členskej schôdze, resp. mimoriadnej členskej schôdze sa musí preukázať platným členským preukazom, resp. musí byť riadne zapísaný v zozname členov TJ.
9. Z rokovania členskej schôdze alebo mimoriadnej členskej schôdze  sa vypracuje zápisnica, ktorá musí byť podpísaná predsedom TJ a tajomníkom TJ a musí byť k nej priložený originál listiny prítomných členov TJ s uvedením ich mena, priezviska a podpisu. V prípade zhody mena a priezviska (menovci, otec a syn a pod.) sa doporučuje uviesť dátum narodenia.
10. Každý člen TJ sa môže dať na rokovaní členskej schôdze alebo mimoriadnej členskej schôdze  zastúpiť inou fyzickou osobou na základe písomného splnomocnenia overeného notárom, resp. matrikou.
 
Článok IX.  Výbor TJ
1. Medzi členskými schôdzami riadi činnosť TJ výbor TJ, ktorý je minimálne 3-členný a maximálne 9-členný. Výbor TJ volí predsedu, tajomníka, pokladníka, prípadne podpredsedu.  V prípade, že v TJ je združených viac základných odvetvových zložiek každá základná odvetvová zložka má nárok min. na 1 miesto člena výboru TJ.
2. Funkčné obdobie výboru je jednoročné s možnosťou opätovnej voľby tých istých členov. V prípade, že nebola v riadnom termíne zvolaná členská schôdza a ani mimoriadna členská schôdza, funkčné obdobie výboru trvá do jej zvolania.
3. Právne úkony v mene TJ vykonávajú štatutárni zástupcovia – predseda, tajomník, pokladník, príp. ak je ustanovený tak podpredseda alebo ďalší poverený člen TJ.
4. Výbor TJ sa schádza min. 1 krát za 2 mesiace, resp. podľa aktuálnej potreby riadneho zabezpečenia fungovania TJ vo vzťahu k riadiacim športovým zväzom a k iným fyzickým a právnickým osobám.  Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch štatutárnych zástupcov TJ.
5. Výbor TJ zvoláva predseda, alebo ním poverený člen výboru TJ.
6. Výbor TJ je uznášania schopný ak je prítomných min. 50% jeho členov. Uznesenie výboru FK je platné ak ho schválilo viac ako 50% prítomných členov výboru TJ.
7. Výbor TJ je nadradený výborom jednotlivých základných odvetvových zložiek.
8. Výbor TJ chráni a obhajuje záujmy základných odvetvových zložiek vo vzťahu k štátnym orgánom, združeniam a ďalším organizáciám a inštitúciám. 
9. Výbor TJ sa stará o koordináciu činnosti základných odvetvových zložiek, vykonáva pre ne poradenskú a servisnú činnosť, zastupuje TJ na rokovaniach so štátnymi a ostatnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami, organizuje v spolupráci so základnými odvetvovými zložkami podnikateľskú a inú dovolenú činnosť, najmä riadi vedľajšiu hospodársku činnosť na získanie vlastných finančných prostriedkov a ďalších zdrojov, rozdeľuje na základe schválených pravidiel prostriedky získané vlastnou činnosťou, ako i prostriedky získané od štátu, obce a ďalších organizácií a jednotlivcov na základné odvetvové zložky podľa rozsahu a kvality činnosti a ich podiele na získaní finančných prostriedkov.
10. Výbor rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú zverené do právomoci členskej schôdze, resp. mimoriadnej členskej schôdze a kontrolnej komisie, resp. kontrolóra.
 
Článok X.  Predseda TJ
Činnosť TJ medzi zasadaniami výboru riadi a za jej výsledok zodpovedá predseda TJ. Je reprezentantom TJ navonok a je oprávnený za TJ jednať a činiť právne úkony vo všetkých veciach v znení stanov, a zastupuje klub v organizáciách, ktorých činnosti sa TJ zúčastní. Jeho funkčné obdobie je ročné, z možnosťou opätovnej voľby.
 
Funkcia predsedu Telovýchovnej Jednoty zaniká:
 1. uplynutím doby
 2. vzdaním sa funkcie
 3. odvolaním funkcie
 4. zánikom členstva v TJ
 5. zánikom TJ
 6. úmrtím
Článok XI.  Kontrolór TJ
1. Kontrolná komisia, resp. kontrolór TJ je nezávislý orgán TJ oprávnený kontrolovať všetky druhy činnosti a hospodárenia TJ, má právo nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi alebo mimoriadnej členskej schôdzi.
2. V prípade dostatku kandidátov o funkciu člena kontrolnej komisie sa volí 3 členná kontrolná komisia, z ktorej si členovia zvolia svojho predsedu. V prípade, že sú menej ako 3 kandidáti na funkciu člena kontrolnej komisie TJ volí sa len kontrolór TJ. V prípade, že v TJ je združených viac základných odvetvových zložiek a sú minimálne 3 kandidáti na funkciu člena kontrolnej komisie, každá základná odvetvová zložka má nárok min. na 1 miesto člena kontrolnej komisie.
3.  Kontrolór TJ má právo byť prizývaný na zasadnutia výboru TJ s hlasom poradným.
4.  Funkcia kontrolóra TJ je nezlučiteľná s funkciou člena výboru TJ.
 
Článok XII.  Majetok a hospodárenie TJ
1. TJ môže mať vo vlastníctve hnuteľný a nehnuteľný majetok potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. O tento majetok je povinný sa starať, chrániť a zveľaďovať ho. Nakladá s ním v súlade so všeobecne – záväznými právnymi predpismi, v súlade s vnútroklubovými predpismi a pravidlami prijatými členskou schôdzou alebo mimoriadnou členskou schôdzou. 
2. Majetok TJ tvoria finančné fondy, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a iné majetkové práva.
3. Zdrojom majetku TJ sú najmä:
    a) príjmy z členských poplatkov,
    b) príjmy z telovýchovnej, športovej, kultúrnej, spoločenskej a inej verejnoprospešnej činnosti TJ,
    c) príjmy z povolených podnikateľských aktivít, prenájmu majetku, z predaja majetku  a práv TJ,
   d) iné príspevky od vlastných členov,
   e) príjmy z darov, príspevkov, dotácií, sponzorských príspevkov a pod.
   f) príjmy z reklám.
4. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže klub vykonávať aj podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania TJ v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami klubu. 
5. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa činnosti TJ.
6. TJ vedie pokladničnú účtovnú knihu klubu, do ktorej sa zaúčtovávajú všetky príjmové a výdavkové doklady, evidujú sa v nej všetky príjmy, náklady a výdavky.
7. Osoba poverená vedením účtovníctva zodpovedá za riadne zaúčtovanie dokladov v súlade so všeobecne - záväznými predpismi.
8. TJ má založený svoj účet v peňažnom ústave.
9. Na tento účet odvádza všetky finančné prostriedky, pričom denná pokladničná hotovosť nesmie prekročiť sumu 2.000,00 €.
10. Podpisový vzor v peňažnom ústave na tento účet má predseda , tajomník, pokladník, ak je ustanovený tak podpredseda, prípadne ďalší člen TJ, ktorého poverí výbor TJ.  Pri výbere finančnej hotovosti, resp. pri prevode finančných prostriedkov inému subjektu je potrebný podpis 2 oprávnených osôb, ktoré majú podpisový vzor.
11. Telovýchovná Jednota každoročne vykonáva  koncoročnú účtovnú závierku a jej závery dáva na prerokovávanie a odsúhlasenie členskej schôdzi.
 
Článok XIII.  Členský príspevok
1. Platenie členských príspevkov je základnou povinnosťou člena  TJ a ním si člen TJ predlžuje, resp. obnovuje členstvo v TJ.
2. Výšku členského príspevku v kalendárnom roku schvaľuje výbor TJ.
3. Výška členského príspevku je rovnaká po celý kalendárny rok, nevypočítava sa pomerne podľa mesiacov, za ktoré je člen TJ jeho členom, resp. kedy vykonal úhradu členského príspevku.
4. Každý člen TJ platí len 1 členský príspevok bez ohľadu na to v koľkých základných odvetvových zložkách združených v TJ je členom, resp. vykonáva v nich športovú a inú činnosť.
5. Členský príspevok platí len osoba, ktorá dovŕšila 18. rokov.
6. V prípade, že v danom roku dosiahne člen TJ vek 18 rokov, tak v tomto roku nedopláca príspevok určený pre dospelého člena TJ.
7. Na členskej schôdzi, resp. mimoriadnej členskej schôdzi môže člen využívať právo voliť a byť volený len ak má ku dňu konania schôdze uhradený členský príspevok za bežný rok v plnej výške.
8. Ak sa pričlenila v priebehu roka do TJ ďalšia základná odvetvová zložka, ktorá predtým vyvíjala činnosť samostatne, v inom združení, alebo je novokonštituovaná, tak jej  členovia uhradia členský príspevok v plnej výške. Netýka sa to členov, ktorí už sú členmi TJ prostredníctvom inej základnej odvetvovej zložky.
 
Článok XIV.  Zánik TJ
TJ zaniká:
1. Dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením.
    a) o zániku TJ jeho zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza, ktorá vymenuje likvidátora,
    b) likvidátor je pri zániku TJ povinný vykonať majetkové vysporiadanie. Toto vykoná tak, že najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze, pričom návrh na použitie likvidačného zostatku podáva členskej schôdzi,
   c) likvidátor je povinný zánik TJ oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.
2. právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
    Ministerstvo rozpustí TJ, ak zistí, že tento vyvíja činnosť, ktorá
    a) je vyhradená politickým stranám aj politickým hnutiam alebo organizáciám združujúcim            občanov na zárobkovú činnosť, alebo vykonávanie náboženstva, alebo viery v cirkvách a náboženských spoločnostiach,
    b) porušuje zásady uvedené v § 3 ods. 2 Zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení,
    c) je v rozpore s§ 4 alebo 5 citovaného zákona a to vtedy, ak TJ napriek upozorneniu a výzve, aby od takejto činnosti upustil, v tejto činnosti pokračuje.
    d) Proti takémuto rozhodnutiu ministerstva možno podať opravný prostriedok na Najvyšší súd v SR.
    e) Pri rozpustení klubu ministerstvom vykoná jeho majetkové vysporiadanie likvidátor určený ministerstvom.
 
Článok XV.  Záverečné ustanovenia
1. Tieto stanovy schválilo Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 17.02.2012.
2. Právne záležitosti neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne - záväznými právnymi predpismi a Zákonom č. 83/1990 Zb. v platnom znení o združovaní občanov.
3. Registráciou týchto stanov strácajú platnosť stanovy TJ Slovan Zbehy registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 09.07.1990 pod č. VVS:/1-900/90-837.
4. Výklad stanov vykonáva výbor TJ
____________________________________________________
     

 

 
 
Dňa 8. januára 2011 sa konala Výročná schôdza TJ Slovan Zbehy za prítomnosti vedenia, hráčov a fanúšikov TJ Slovan Zbehy.
 
 
    
   
    
   
 
Po úvodnom privítaní, zhrnutí roka 2010 po ekonomickej stránke, zhodnotení uplynulej sezóny 2009/2010 od trénerov žiakov - p. Lauka, dorastu - p. Babčana a A mužstva - p. Zentka, prišlo na rad vyhlásenie Futbalista roka v jednotlivých kategóriách: žiaci -     Dávid Vokel  
                          dorast -    Martin Hrebík  
                          A-mužstvo - Martin Kopec  
 
V ďalšom bode sa verejne volili členovi výboru. Z navrhnutých 10 kandidátov boli všetci jednohlasne zvolený.
 
 
 
 
Výbor TJ Slovan Zbehy:
 
p. Vladimír Greguš st. - prezident klubu
p. Ing. Ivan Habiňák   - viceprezident
p. Milan Mareček       - tajomník 
 
p. Ľubomír Škorica     - športový riaditeľ
p. Jaroslav Ravinger   - športový riaditeľ
 
p. Slavomír Mikula     - hospodár
 
p. Marián Habay st.    - manažér pre "A"
p. Daniel Fúska st.    - manažér pre mládež
 
p. Ján Babčan          - člen výboru
p. Vladimír Lauko      - člen výboru
 
 
 
TOPlist