Kop od brány a kop z rohu
Meniny na web


                
 
 
       KOP OD BRÁNY

***
Ak lopta úplne prejde po zemi alebo vo vzduchu za bránkovú čiaru, okrem priestoru medzi bránkovými žrďami a brvnom a naposledy hral s ňou hráč útočiaceho družstva, vykoná sa kop od brány.
***
Kop od brány vykoná hráč brániaceho družstva z ľubovoľného miesta vo vnútri bránkového územia
***Hráč musí kopnúť loptu z pokutového územia do hracej plochy.
***
Pri kope od brány brankár nesmie chytiť loptu do rúk a potom ju hodiť alebo kopnúť do hry.
***
Ak lopta neopustí pokutové územie, smerom do hracej plochy, kop od brány sa musí opakovať. 
***
Hráč, ktorý uskutočňuje kop od brány, nesmie zahrať loptu druhý raz, kým sa jej nedotkne iný hráč.
***
Priamo z kopu od brány je možné dosiahnuť gól.
***
Hráči súperovho družstva musia zostať mimo pokutového územia, dokiaľ sa lopta nezahrá a neopustí pokutové územie.

ROZHODNUTIE MEDZINÁRODNÉHO VÝBORU

Ak hráč vykonávajúci kop od brány zahrá loptu druhý raz skôr, než lopta opustí pokutové územie, kop od brány nie je vykonaný v súlade s pravidlom.
Musí sa opakovať.
1.
Kop od brány je jeden zo spôsobov nadviazania na hru
 Zahráva sa do voľne a nehybne ležiacej lopty, z ľubovoľného miesta vo vnútri bránkového územia.
2.
Ak loptou zahral brankár alebo hráč, ktorý kop od brány najprv správne vykonal, znovu mimo pokutového územia, skôr než sa jej dotkol iný hráč, rozhodca nariadi nepriamy voľný kop z miesta dotyku.
Ak v rovnakej situácii zahrá úmyselne rukou, rozhodca potrestá priamym voľným kopom ťažší priestupok.
3.
Po vykonaní kopu od brány lopta opustí pokutové územie a pod vplyvom silného protivetra, prípadne po odraze od rozhodcu sa vráti späť do pokutového územia a tam:
a) brankár, ktorý kop od brány vykonal, zahrá druhý raz nohou alebo rukou.
Rozhodca nariadi nepriamy voľný kop z miesta, kde sa brankár dotkol lopty
b) hráč, ktorý kop od brány vykonal, zahrá druhý raz nohou.
Rozhodca nariadi nepriamy voľný kop z miesta, kde sa hráč dotkol lopty.
c) hráč, ktorý vykonal kop od brány, zahrá druhý raz úmyselne rukou.
Rozhodca nariadi pokutový kop za ťažší priestupok.
4.
Kop od brány sa často vykonáva tak, že brankár prihrá loptu spoluhráčovi, ktorý stojí mimo pokutového územia a ten loptu vráti znova brankárovi.
Nie je to v rozpore s pravidlami, ak brankár nezahrá loptu úmyselne rukami.
Keby sa však prihrávky medzi brankárom a spoluhráčom bezprostredne za sebou opakovali, pokladá sa to za taktizovanie, ktorého cieľom je premárniť hrací čas.
Rozhodca hru preruší, brankára napomenie za nešportové správanie a v prospech súperovho družstva nariadi nepriamy voľný kop z miesta, kde sa priestupok stal. 
 
 
KOP Z ROHU

Ak lopta úplne prejde po zemi alebo vo vzduchu za bránkovú čiaru okrem priestoru medzi bránkovými žrďami a brvnom, a ak naposledy s ňou hral hráč brániaceho družstva, na hru sa nadväzuje kopom z rohu.
Vykoná ho hráč útočiaceho družstva zo štvrťkruhu pri rohovej zástavke, ktorá je bližšie k tomu miestu, kde lopta prešla za bránkovú čiaru.
Pri vykonaní kopu z rohu musí byť celá lopta v rohovom štvrťkruhu a nesmie sa porušiť zvislé postavenie rohovej zástavky.
Priamo z kopu z rohu možno dosiahnuť gól.
Hráči brániaceho družstva musia dodržať vzdialenosť 9,15 m, od rohového oblúka, kým lopta nie je v hre, t. j. kým nie je do nej kopnuté a nie je v pohybe.
Hráč, ktorý vykonáva kop z rohu, nesmie zahrať loptu druhý raz, kým sa jej nedotkne iný hráč.TRESTNÉ USTANOVENIA

Ak hráč, ktorý vykonáva kop z rohu, zahrá loptou druhý raz skôr, ako sa jej dotkne iný hráč, dopustí sa priestupku.
Rozhodca nariadi v prospech súperovho družstva nepriamy voľný kop z miesta, kde bolo pravidlo porušené.

1.
Kop z rohu je jeden zo spôsobov nadviazania na hru.
Zahráva sa do voľne a nehybne ležiacej lopty, vo vnútri rohového štvrťkruhu.
2.
Ak nie je jasné, z ktorého rohového štvrťkruhu sa má kop z rohu vykonať, rozhodne o tom s konečnou platnosťou rozhodca.
Rozhodnutie má urobiť ihneď, aby sa uskutočnenie kopu zbytočne nezdržiavalo.
3.
Po správnom vykonaní kopu z rohu je lopta v hre, keď je do nej kopnuté a je v pohybe.
Kop z rohu sa môže vykonať ľubovoľným smerom do hracej plochy.
4.
Ak hráč, vykonávajúci kop z rohu, zahrá loptou v hre druhý raz skôr, ako sa lopty dotkne iný hráč a urobí tak úmyselnou hrou rukou, rozhodca potrestá ťažší priestupok.
Nariadi priamy voľný kop.
5.
Pri vykonávaní kopu z rohu musia hráči súperovho družstva dodržať vzdialenosť 9,15 m od rohového oblúka kým nie je lopta v hre.
Ak hráč toto ustanovenie nedodrží, správa sa nešportovo
 Rozhodca ho napomenie
Môže ponechať aj výhodu v hre a vinníka napomenúť pri najbližšom prerušení hry.. 
TOPlist