hrací čas
Meniny na web


                

                                              HRACÍ ČAS            

Ak sa nedohodlo inak, stretnutie trvá dva polčasy po 45 minút.
   a) Rozhodca je povinný nadstaviť každý polčas, v ktorom sa podľa jeho mienky hrací         čas premárnil striedaním, odchodom zranených hráčov z hracej plochy alebo pre iné
      príčiny, o primeraný čas.
   b) Rozhodca musí predĺžiť každý polčas, ak treba vykonať pokutový kop, nariadený
     
v normálnom hracom čase.
      Polčasová prestávka nemá trvať dlhšie ako 15 minút, pokiaľ rozhodca nedá súhlas         na jej predĺženie.      Rozpis každej súťaže musí určovať maximálnu dĺžku polčasovej prestávky.

 

 

 

ROZHODNUTIE MEDZINÁRODNÉHO VÝBORU

1. Ak rozhodca skončí stretnutie pred uplynutím hracieho času, ktorý stanovujú pravidlá,     stretnutie sa musí opakovať, pokiaľ príslušný súťažný poriadok neurčuje, aby sa           uznal výsledok dosiahnutý v okamihu predčasného skončenia stretnutia.
2. Hráči majú v polčase právo na prestávku.

 


ROZHODNUTIE SFZ

1. V SR je hrací čas stanovený takto:
   a) pre dospelých 2 polčasy po 45 minút
   b) pre starší dorast 2 polčasy po 45 minút
   c) pre mladší dorast 2 polčasy po 40 minút
   d) pre staršie žiactvo 2 polčasy po 35 minút
   e) pre mladšie žiactvo 2 polčasy po 30 minút
   f) pre prípravku a minifutbal 2 polčasy po 25 minút
   g) pre ženy 2 polčasy po 45 minút
   h) pre žiačky 2 polčasy po 25 minút
s maximálne 15 minútovou prestávkou (vrátane odchodu hráčov do kabín a ich návratu na
hraciu plochu), výnimku tvoria pohárové súťaže alebo turnaje.


2. O výsledku predčasne skončeného stretnutia rozhoduje príslušný riadiaci orgán.
Ak sa stretnutie predčasne skončilo bez viny družstiev, celé stretnutie sa bude opakovať
v novom termíne.1. Rozhodca meria hrací čas od okamihu, keď sa otvárací výkop správne vykonal, nie od    okamihu, keď dal signál píšťalkou na vykonanie otváracieho výkopu.
2. Pri meraní hracieho času sú rozhodujúce jedine hodinky rozhodcu.   Napriek tomu sa odporúča, aby si ich rozhodca pred začiatkom stretnutia porovnal s      hodinkami asistentov rozhodcu, s náhradným rozhodcom (ak je delegovaný).   Takto môžu hrací čas sledovať aj oni.
   Konečné rozhodnutie o trvaní hry však prináleží rozhodcovi.

3. V súťažných stretnutiach rozhodca nesmie skrátiť predpísaný hrací čas ani vtedy,        keď družstvá nastúpia až po uplynutí čakacej lehoty.
4. V priateľských stretnutiach rozhodca môže skrátiť hrací čas (napríklad pre oneskorený nástup jedného z družstiev), no prvý polčas musí byť úplný. Nie je dovolené skrátenie hracieho času rozdeliť na obidva polčasy.
5. Usporiadanie osobitných súťaží (pohárové stretnutia, turnaje a podobne) s kratším hracím časom musí schváliť príslušný riadiaci orgán.Rozhodca musí byť s propozíciami týchto osobitných súťaží oboznámený pred začiatkom stretnutia.
6. Ak si to želajú obidve družstvá, od polčasovej prestávky možno upustiť. Ak by však na polčasovej prestávke trval čo len jeden hráč, musí rozhodca polčasovú prestávku dodržať.
7. V stretnutiach mládeže sa predpísaná polčasová prestávka musí dodržať.
8. Rozhodca môže dať súhlas na predĺženie polčasovej prestávky, ak ho o to požiada klub, organizátor zápasu alebo prítomný zástupca polície. Takáto požiadavka musí byť riadne zdôvodnená. Rozhodca je povinný uviesť dôvody tohto rozhodnutia v zápise o stretnutí.
9. Právo rozhodcu trestať sa vzťahuje aj na polčasovú prestávku, v ktorej môže rozhodca hráča, ktorý sa previnil, potrestať napomenutím alebo vylúčením z hry. Rovnako môže rozhodca postupovať aj po skončení stretnutia až dovtedy, kým neopustí hraciu plochu.
10. O skrátení, nadstavení alebo predĺžení hracieho času rozhodca informuje asistentov rozhodcu, prípadne náhradného rozhodcu(ak je delegovaný).Môže, ale nemusí, tiež informovať kapitánov družstiev.
Tieto okolnosti uvedie v zápise o stretnutí.
11. Všetky zvyčajné prerušenia hry, vyplývajúce z normálneho priebehu hry, sa započítavajú do hracieho času.
12. Ak je nevyhnutné nadstaviť hrací čas, nadstavuje sa v tom polčase, v ktorom sa čas premárnil.
13. K prerušeniam, ktoré sa do hracieho času nezapočítavajú a ich čas sa musí nahradiť
nadstavením, patria:

a) vyprázdnenie hracej plochy, keď na ňu vnikli diváci,
b) vyprázdnenie priestorov pri bránkových alebo postranných čiarach, keď do nich vnikli osoby, ktoré sa tam nie sú oprávnené zdržiavať,
c) dočasné prerušenie hry následkom nepriaznivých poveternostných podmienok,
d) oprava poškodenej brány alebo výmena poškodených rohových zástaviek,
e) oprava vyznačenia hracej plochy, ktoré sa vykonalo v priebehu 1. alebo 2. polčasu,
f) pomalý odchod vylúčeného hráča z hracej plochy,
g) ošetrenie zraneného hráča na hracej ploche alebo jeho odnesenie z hracej plochy,
h) výmena dresu hráča, ktorý nastupuje z poľa do brány,
i) striedanie s úmyslom zdržiavať hru,
j) úmyselné odkopávanie lopty z hracej plochy,
k) úmyselné zdržiavanie hry pri vykonávaní kopov,
l) akékoľvek iné spôsoby nešportového zdržiavania hry,
m) čas premeškaný pri výmene poškodenej lopty,
n) prerušenie hry, spôsobené poruchou na zariadení alebo prerušením dodávky elektrického prúdu zo siete počas stretnutí hraných pri umelom osvetlení,
o) dočasné prerušenie hry z dôvodov, ktoré nesúvisia s hrou.

14. Uctenie pamiatky zosnulého sa vykoná po žrebovaní pred začiatkom stretnutia a trvá najviac 1 minútu. Hráči zaujmú pritom postavenie, predpísané pravidlami pre vykonanie otváracieho výkopu. Až potom sa na signál rozhodcu píšťalkou začne hra otváracím výkopom.
15. V niektorých súťažiach, ktoré sa hrajú podľa osobitných propozícií, je po nerozhodnom výsledku nevyhnutné určiť víťaza. Preto sa hrací čas predlžuje o určitý čas, rozdelený na dve polovice (napríklad dvakrát 15 minút). Toto predĺženie hry musí zodpovedať propozíciám súťaže, ktoré schválil príslušný riadiaci orgán.
16. Hráči majú pred týmto predĺžením hry nárok na 5-minútovú prestávku, počas ktorej sa rozhodca i obidve družstvá zdržiavajú na hracej ploche.
17. Pred začiatkom predĺženia rozhodca s kapitánmi vykoná žrebovanie. Po uplynutí prvej
polovice predĺženia nie je prestávka. Družstvá si vymenia polovice hracej plochy plochy a
a v hre sa pokračuje výkopom.

18. Pokiaľ sa o víťazovi stretnutia rozhoduje kopmi na bránu zo značky pokutového kopu
(súlade s rozpisom príslušnej súťaže), tak čas potrebný na vykonanie týchto kopov sa
nezapočítava do hracieho času. Priestupky proti pravidlám, ktorých sa hráči v tomto
čase dopustia, sa kvalifikujú

 

 
TOPlist